Abakwa Dlamini

The Dlamini People
Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni ngomlomo nangezithakazela asinalo ulwazi olugcwele.
Ngokuka Prince Zuko Pokwana bazalana kanje:
Ludiwu, Sidwaba, Lufelelwenja, Mini, Fulathelilanga, Nguni, Mzimkhulu, Masoka, Mhuhu, Nqubeni, Mhlanga, Musi, Mntungwa, Ndlovu, Dlamini, Ludonga, Mswati, Ngwane, Dlamini, Nkosi, Mavuso, Magudulela, Ludvonga, Dlamini, Ngwane, Ndungunye, Sobhuza, Mswati, Ludonga, Mbazeni, Ngwane, Sobhuza, Mswati iii.

Kuyacaca-ke lapha ukuthi ngokuhamba kwesikhathi babe sebehlukana ngokwezindlu babe sebeyofuna amadlelo aluhlaza ezindaweni ezehlukene. Ilelo nalelo qembu labe liholwa inkosi yalo. ODlamini abohlukananga bonke umnyombo wabo uqala ku Dlamini wokuqala. Babe sebezibiza ngezindlela ezehlukene isbn. AmSwazi, AmaZizi, AmaKhuze, Inhlangwini, Fodo, Tolo, Soshenge njll.

AmaZizi Mpuma Koloni
Dlamini, Jama, Sijadu, Nomane, Mtikitiki, Ntabuyanyuka, Sandluluba, Nkosi, Nsukunsuku, Mphinyana, Songiya, Sfanguba, Mcherhwa, Sorhelesi, Zakewu…
Ngubonde, Lamyeni, Cubungulashe, Ngxibinoboya, Mtatela, Njokweni, Ntondwa, Ndunakazi, Ndosi, Lunika, Menziwa, Zangashe, Pokwana…

Sibalukhulu, Khuze, Lungqi, Ngubokazi, Lamyeni, Langa, Mdlovu, Limakho…

Abazinze eMahlabathini
Sibalukhulu, Nyanya, Soshenge, Malandela, Magaduzela, Mabonelempunzini, Luzumane ka Ndaba, Bazume Ndaba balibele…

Abase Swazini
Dlamini, Nkosi, Sidlubula Dledle sika Nobamba, Lokothwayo, Ludonga luka Mavuso, Sidwaba Siluthuli, nina enawela uBombo ngokuhlehletela, Ndlovu ezidlekhaya ngokuswela abelusi, Sibhahuza sika Mawawa, Mlangeni, Sobhuza, Mntungwa, Wawawa, Kunene…

Inhlangwini
Lungqi, Makuthu, Tiba, Mengcwa, Mabandla, Gasa, Nombewu, Fodo, Dumuka, Mdibaniso, Langalethu, Melizwe…

Amazizi Miya
Gcwanini, Sibhewu, Saliwa, Sijekula, Bhincelehlangeni, Mancoba…

Latha
Mashwabada, Ntshawe, Nceka, Dada, Mshengu

Abantu bakwa Dlamini baningi kakhulu futhi basebenzisa izibongo ezehlukene akumangazi-ke ngoba ngesinye isikhathi uthola beganene bodwa.

Advertisements

189 thoughts on “Abakwa Dlamini

 1. Nomvuyiseko Eunica Beme

  My name Nomvuyiseko Eunica Beme(Dlamini,Zizi) I’m looking for my father’s family his name(Nomathumbu,Wilson Beme)he pass on when I was 5years. What I know he left his brother at home. He got married to my mother her name Makhazasi Anna Bucibo and they were bless with 5 kids Mabandla,Mandlakayise,Muziwamandla,Nomana and me I’m the last born. All the boys pass on now we left only two of us

  Our home where they brought us to Jabulani,Soweto

  Please anyone who can help,thanks now I know Izithakazelo

 2. Wondile

  wondile ,Wora,Wolex Elzaphonic live in thaleni location boy nguDlamini ,ufakade ,jama,kasjadu,nkosi,ngxonoboya,ndosi to my mom rest in peace Madlamini ndizohlale ndikukhumbula

 3. Michael

  My name is Michael Nkosinathi (Senzeni) (Nyoni) Dlamini. My sisters is Ntombenhle,Sthembilefathers and my brother is Sfiso. My fathers Name is Joseph Mandlenkosi Dlamini his father is Gideon Mpontshiya Dlamini.
  I’m looking for my fathers brother, Lizwi Dlamini he is younger then my dad.
  My Mom Sindisiwe Jabulisiwe told me that they think he was staying at Nanda Durban KZN. Anybody can help me to find him plz.

 4. Nkosiphendule Dlamini

  Sanibonani futhi bantwa bakaMatalatala (Dlamini 1). Nduna Mzwakhe Goodwill Lusaseni, nami ngingathokoza ukusebenzisana nawe, ne Dlamini Network 2 ngizongena kuyona ku Facebook. Nakhu esengakuthola kulesithuba ngingasho litho lapha. UDlamini wokuqala uzele kakhulu, kodwa kwinzala yakhe ngingabalula nje amadodana amahlanu wakhe. Nawa: nguMnyembane (isokangqangi); uSongololo; uMsuthu noMswati (inkosana) kanye noMthonga. AbeNhlangwini, amaKhuze nabaseSiphahleni bazalwa nguMnyembane, amaZizi azalwa nguSongololo (ngokusho kuka R.T. Kawa, iZizi lakwaShweme), uMsuthu uzala oKhoza, Maphalala, Ncube. Kanti uMthonga nguye iThonga elizala awoGumede kaManukuza! Nginawo umlibo walezindlu engingawufaka bese nilungisa lapho kuphethene khona. Ngiyabonga.

  1. Nkosinathi Dlamini

   Angibingelele kuwe mfowethu Nkosinathi ngiyafisa ukuthola umlando wendlu yakwaDlamini eMakhuzeni ngoba ngizwa kuthiwa okhokho bami basuka eMzimkhulu kodwa bafuduka balibangisa eMagoda ngaseFilidi ( Vryheid) bagcina sebesabalele nakoNongoma.

 5. Nkosiphendule Dlamini

  Vulindlela Dlamini, ngethembe usaphila mntakwethu. KunawuNjokweni ababini, kodwa bakumnombo ofanayo. UNjokweni wokuqala uzalwa nguTshani (Tshanikuhle) kaTenya kaDlamini kaZizi kaNgubondze. LoNjokweni ke uzalwa noNgwangwini (abanye bathi Ngwangwili), kodwa uNjokweni uye waduma ngulona wesibili, uNkokweni kaMrhawu. LowoNjokweni uzalwa noMsuthu noMshibe. Indlu yobukhosi bakwaMsuthu izalwa kuloNjokweni wesibini nguMsuthu. Nawu umlibo:
  Zizi (iwele likaTolo/Dlangamandla, belanywa nguLimakhwe/Shweme)
  Dlamini II
  Tenya
  Tshanikuhle
  Njokweni noNgwangwini
  Mhlanushile
  Xuza
  Mrhawu
  Njokweni II noMsuthu kunye noMlangeni.
  UNjokweni II uzele uFundakubi nabanye. Ngiyema la.

 6. Thandeka Dlamini

  Bo Dlamini my name is Thandeka Dlamini my father is Gijimani from Impendle I am looking for my siblings Lucky and Ntombimpela they both born by my elderly father Mnsizwa Philip and Mantombela Dlamini, plz help me, thank u bo Dlamini abahle

 7. noluvuyo mapisa

  molweni boDlami nomaDlamini nam ndinguMadlmini ucubungulashe ndifuna ukwazi iziduko zam zonke kuba ziyandi bhida kuba oDlamini behlukene.ndifuna ukwazi banzi ngemvelaphi yam

 8. Thapelo Terrence Dhlamini

  Sanibonani boDlamini abahle Nina boSibalukhulu. Ngifuna ukwazi isithakazelo sami ngoba bathi thina kaDlamini sihlukene kathathu, kukhona amaXhosa, amaSwati namaZulu. Mina kuthiwa ngingumZulu kodwa nabakithi abasazi sonke lesithakazelo sakaDlamini abamaZulu. Ngicela ningincede.

 9. N.Mabele

  Mazizi amahle onolwazi ngeziduko zakwaDlamini ndicela khe undichazele ngaba bakwa njokweni,bhanisa ,faku,kunye nenvelapphi yabo andiyazi odlamimni bahlukahlukene ,xa ndlimgafumana nje ulwazi lwaba bakwa Faku ndingavuya kuba ndazi ezi ndizibizileyo zontathu qha ,ncedani bantu bakuthi

 10. malibongwe blaai

  Mholweni mna ndingu malibongwe blaai udlamini ,zizi ,jama kasijadu.ndifuna ukwazi ukuba ndingu gxilinoboya okanye ngxibinoboya
  (yintoni ingxibi?)

 11. Lindokuhle Nkosi

  Ngiba nokudideka okuncane engithanda ukusizwa kukho…
  NgiwuNkosi,Dlamini wena weKunene, Shadashada kaSobhuza, zindlebe zikhany’ilanga, syabapha syabadlukula…
  Ilokho engikwaziyo ngesbongo sam bathi sisuka eswazini Kodwa izithakazelo azifan nalezi engizibona la

 12. Mthkozisi Dhlamini

  ODHLAMINI besuZULU O Lusibslukhulu Onyanya O soshange Magudulela Mabonelempunzini O luzumane ka Ndaba bazume Ndaba Balibele

 13. Albert Nkosi

  Sanibonani ngicela umladvo wabo Nkosi Dlamini, thina sithi nkosi Dlamini wena wekutalwa njenke nkomo kanti umuntu akatalwa uyabeletwa

 14. Kholiwe

  I have recently met this guy, from a Ndebele tribe, his surname is Dlamini. My clan is Dlamini, Zizi, Jama ka Sjadu. I come from Matatiele in a Hlubi tribe… can I date this guy.

 15. nkanyiso

  igama lami ngingu nkanyiso mnyandu lesi isibongo sakomalume kodwa ngingo wakwa dlamini engifuna ukukwazi kahlehle izithakazelo zakakithi zakwadlamini ngoma angisaqondi ngempela uma ekhona ongangichazela ngindinga ukwazi.

 16. Nontobeko Dlamini

  Mina ngu Ntobeko Dlamini from Olundi nami ngididekil njengabanye mayelan no Dlamini bt ngangiyaye ngizwe u Anti wami ethakazela ethi……Malandela owalandel iynkomo zamadoda,wen wemfolozi emnyama inketh’ abaweli,wena oqakwebh amatshal ezbunjin ahamba ngokugxamalaza,Luzumane,wena kanyanya omnyama

  1. li

   Malandela, ngangizwa bethi UNtombela wayelamana noMalandela. Kusho ukuthi Sisonke ngoba name ngingu Dlamini,Shenge ka Ndaba,Malandela,Luzumane ungabazumi belibele ngoba uyobenza ingozi.imfolozi emnyama inketha baweli,

   1. deli

    Li wena izithakazelo zakho zifana nse nezami, nami ngingu Shenge ka Ndaba u Malandela…..ubaba wami wathi sidabuka e Nquthu. kodwa angazi noma kunjalo na.

 17. Lebo

  Sanibonani Madlamini amahle…
  Igama ngingu Lebohang Litiba (uDlamini)….ngiwumzulu (stukulu) kaMatiti ozalwa wuMbhebhe “uMbheketla getulu uMagefugefu” sise Matatiele eNtlangini kwaMzongwana….thina skhulume isiPhutshi siyafana nesiSwati.
  Ngifuna ukwazi iizithakazelo zasekhaya!
  Onolwazi please help…

 18. bo dlamini abahle ngicela ningisize nam ngiwufalandile dlamini.bathi singamaswazi kodwa izithakazelo azingicacele kahle.unkosi nodlamini abandawonye yini

 19. Vumza

  Yaze yabanga umdla lendaba ndiyabulisa Nam. Mna ndazi ukuthi ndingu Dlamini, Zizi, Lamyeni, Gugulamagwala, mtatele, ngxibinobiya, Lunika, Nomane. Umama wam NguMadlamini, Xuza, Shwabene, Tyani andikwazi udlula apho. Wnkosi

 20. Malibongwe kaNkilivane Dlamini

  Asibonge kumlobi ngoba abaningi uma bebhala ngomlando wakwa Dlamini bayamshiya uLatha indlu kaLatha ilaphaya eMsinga emabomvini kulinqiniso nokuthi thina bakwa Dlamini sihlomene nabakwaMkhize njengoba sidabuka eMombasa ngasezwenikazi lase Kenya siyinzalo kaDlamini wokuqala akukhathalekile ukuthi uzithakazela uthini

 21. Nkunzebomv umabhakuza

  Aningicaciseleni la boDLAMINI ngomlando wakwe2

  ngingumalandela owalandela iznkomo zamadoda imfoloz emnyama inkethabaweli ugagane lukandaba olwagagamela amatshal luyawahlab ezbunjini luzumane ndaba komkhulu wena kanyanya omnyama ngokunyanya amanyala…

  Ngolwaz enginalo uyena baba wodlamini loo bazalwa nguye bonke nezinye izbongo njengo mageba oyiwele lika phunga (zulu)

  Bengicela onolwaz olufanayo nolubanzi ngalamakhehla Malandela, Luzumane, Ndabakomkhulu, noNYANYA kanye nenzalo yawo kuze kufike ezizukulwaneni odlamini, olusibalukhulu, onkosi, olatha, omlangeni, onyamayenja, omzizi, kuze kufike kuthunjana umswati

  Ngiyobonga kakhulu sizwe skamalandela

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s