Abakwa Mthethwa

Abantua bakwa Mthethwa bangama Lala-Nguni bazinze ezindaweni zako Mpangeni nase Mtubatuba, Showe, Richards Bay. Inkosi yabo eyaduma kakhulu u Godongwane owagcinwa ebizwa ngo Dingiswayo. Nguye owamukela uShaka futhi wamfundisa namacebo okulwa. Isizwe sakwa Zulu sabe singaphansi kwesizwe sakwa Mthethwa ngeminyaka yo 1700.
Nanka amakhosi aziwayo akwa Mthethwa ngo:

1753———-Xaba
1771———-Madago
1789———-Khali
1807———-Jobe
1816———-Mawewe
1818———-Godongwane/Dingiswayo
1824———-Somveli
Ukusuka lapho babe sebengena ngaphansi kombuso wesizwe sakwa Zulu emva kokuba uShaka esisimamisile.

Izibongo zakwa Mthethwa

Nyambose, Xaba, Jobe, Magaga, Thulisa, Nkonyane ye Nkosi, Hlangalezwe, Dingiswayo, Madagu, Nkomo, Khubaze, Khali, Magezangobisi, Nzimezimnyama, Geza, Jakada, Maphoswa, Mazilwa, Mbolwane, Shwabade, Nonkosi, Mlandela…

50 thoughts on “Abakwa Mthethwa

 1. Okunye okubhalwe lana angivumelani nako, ngokolwami ulwazi uXaba nguyena owaqamba izizwe eziningi, Nguni, Zulus, Sothos kanye nsesizwe samaHlubi

 2. Ngiyabonga kakhulu mina. Udonga dilika uyangena yini? Kanye nophuza amanzi asemchachazweni, bayangena yini ezithakazelweni zakwaMthethwa

  • izithakazelo

   Nyambose,
   Mthethwa,
   Dingiswayo,
   Mathanga na amahle afanele ukwenziwa,
   Nina enalendela amasondo ezinyamazane,
   Nina eniphuza amanzi emichachazweni

  • Cha we mfo wakithi kwa”Noshwila”, thina singoMasondo,o-donga dilika siphuz’amanzi emchachazweni, bhodlongwana wen’owabhodla insimbi ngomlenze, mabhodla ngommbele umlom’ukhona, noshila owashwil’insimbi ngomlenze, nyambose, dingiswayo, mathangan’amahle adinga/ afanel’ukwenziwa, Kamela!!!

   • Cha we mfo wakithi kwa”Noshwila”, thina singoMasondo,o-donga dilika siphuz’amanzi emchachazweni, noshwila wen’owashwila insimbi ngomlenze, bhodlongwana owabhodla ngommbele umlom’ukhona, noshila owashwil’insimbi ngomlenze, nyambose, dingiswayo, mathangan’amahle adinga/ afanel’ukwenziwa, Kamela!!! Kube nephutha embhalweni wokuqala,kodwa selilungisiwe la.

 3. Excellent site, how can I contact you? Although my email address is not displayed please access it it and contact me. I would love to take your concept to another level over time. Musho!!

 4. hi ngicela usizo mina ngingowakwa Xaba ngithandana nomuntu wakwaMasondo ngabe sihlobene ngaleyondlela yini ukuth ngeke siqhubeke ?

 5. Nope Zonke qhubeka nje nomuntu wakho coz from ithakazelo zakwaXaba asnayo intehlangana noMthethwa as far as I know…. Nam ngumaxaba othanda kamthethwa and neke ngyeke jux coz of dic

 6. Plz lendaba ibalulekile ake siyixoxeni ku whtsapp baf2 nami angwazi kahle lomlando jst make a group my #0715677020

 7. YA NGYAJABULA UKUTHOLA LENGOSI YENDABUKO YAKONYAMBOSE. PLEASE LABO ASEBETHANDANE NABANTU ABASONDELENE NABO NGOKWEZITHAKAZELO AKUNANKINGA KUYELANA NECLAN YABOMKHULU LAPHO NGAKINI NANGOMNDENI WALAPHO UKUTHI WONA UHLONIPHA KAKHULU ZIPHI IBONGO, COZ IF I DISCOVER ITHAKAZELO KWAKUNGAMAGAMA OKHOKHO BETHU AND ZIYAFANA FUTHI. MINA NGAKITHI SIHLONIPHA KAKHULU UMASONDO BUT KWENYE INDAWO USUYATHOLA UMASONDO ESETHATHE KWAMTHETHWA OKUBUKEKA KWESABISA, ( OKUNYE ANGITHI NGTHOLA IBONGO SEZININGI ENGISONDELE KUZO KODWA ABAZALI NEMINDEN YETHU ABANGAZAZI) UMDUNGE,UMBAMBO,UXABA,UMASONDO,UMPANZA NEZINYE! @ into exakayo sekukhona izibongo ezibizwa ngezithakazelo sekukhona abantu bakwaNYAMBOSE ONGAZI UNYAMBOSE WAKOBANI!

 8. Cha mina angkaneli mpela.uXaba akaphele laa…uLinda,usjekula ,usjinkolo kusaqhubeka nje..from Nolitha Mbobo maxaba

 9. angazi muzi wakithi ukuthi ingoba iqiniso lingasekho noma sesaba ipolitiki , uma singalikhulumi elithi izwe ngobuningi nobukhosi obuka Godongwane . siwufundelani umlando uma sisaba iqiniso ? asingavumi ukudukiswa ipolitiki.

 10. Zonke dadewe2 ngokomlando wakwa mthethwa kukhomba khon ukt nihlobene uma ubheka nje ngokwamakhosi aphuma ngaphans kwesibongo sakwa mthethwa

 11. i like ths site bodade we2u nani bafw2 mina ngwaka masondo ngcela ukubuza la ekthenini kungabe ngvumelekile yn ukuthanda noma ukutha kwa jobe ngoba manje sengthola ukuxakeka u jobe ilokhu engenile ezithakazelweni zako Nyambose

  • Noshwila ngabe yimuphi uJobe.Owakwamthethwa UJobe KaKhaye bese kubakhona uJobe wakwaSithole yena okunguJobe KaMatshana. Ngabe lona okwakho uJobe bani?

 12. This is a good site. I grew up in Mpumalanga in my mother,s family. Bengazi ukuthi mthethwa nyambose jobe masondo. But now you have widened my knowledge on my background

 13. Mina engingakuphawula ukuthi asinalo ulwazi olugcwele kahle ngoba baningi abantu abahlobene noMthethwa .ngoba uMthethwa bekuyisizwe esikhulu kakhulu . Ngoba abanye bathi uCele waxebuka kuMthethwa kodwa uCele akamuphathi uMthethwa ezithakazelweni. Lento ithi sonke sihlobeni kulelize umuntu bakashele noma ikuphi ashiye lapho kuyisibongo fana kuphela ,nina nibona kanjani BoDingiswayo ?

 14. Ngnokujabula okukhulu ngokuhlangana nani zhlobo kanye lokhuthola izthakazelo zonke lezi..Plz forget not that bakhona abahamba noMzilikazi to the North. How we wish to be part of the great clan of Dingiswayo that side

 15. ngangibuzile mathethwa ukuthi kwakungubani igama lokuzalwa likamasondo,ngoba wethiwa sekhulile ukuthi ungumasondo,ngingakuthokozela ukutholelwa lololwazi.

 16. the truth about Manukosi(Soshangaani) has not been told, people still say he defeated very tribe in Mozambique and that is not true, it is all his descendant living in Mozambique, Limpopo, Mpumalanga, Swaziland, and Zimbabwe there are also tsonga people in northern kzn, amathonga who are classified as zulus today,

 17. Soshangaan is not part of the tsonga people, he found the peace loving people in Mozambique he tried to conquer them but failed and he and his descendants claim to have conquered them even to this day they are still claiming and the Tsongas are saying no. he and his descendants are Shangaans and not that that he did not defeat, in Mozambique they remain Thonga, Rhonga, Tswa, xika, Ndzawu, chopi etc in South Africa they are vatsonga.

 18. Ngiyabingelela Kini bo- Nyambose , kuyinjabulo ukuthola Lolu Lwazi ngesibongo sakwethu. Bengicela ongangichazela ngezinye izibongo ezihlobene nabakwaMthethwa.ngicela ningiphendule ku e-mail.

 19. ngiyabonga bonyambose noma bengingazazi ngomlando wami,sengathi singawudlulisela kusizukulwane.siqhubeke nawo singazikhohlwa…ngiyabonga ….sengathi kungenziwa umkhosi wonyambose siye elibeni lika dingiswayo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s