Buthelezi

Abantu bakwa Buthelezi Shenge

Umlando esinawo wabantu bakwa Buthelezi uqala ku Shenge futhi okunye esikutholayo ukuthi bangaba Ntungwa singazi noma bukhona ubuhlobo naba Ntungwa bakwa Khumalo.
U Shenge uzale uMageba (hhayi uMageba Zulu), yena wazala u Qwangubana no Nyathikazi, u Qwangubana wazala u Mevana no Cole, u Cole wazala u Lubisi, Mtshubhane kanye no Msicwa.
U Mtshubhane wazala u Malahle, u Msicwa wazala u Mandulo.
U Nyathi (Nyathikazi) ka Shenge uzale u Nduvane no Mlambo, uMlambo wazala u Mvulane ozale u Ngqengelele ozale u Mnyamana, ozale u Tshanibezwe no Mkhandumba.
U Tshanibezwe wazala u Mathole, uMathole wazala u Mangosuthu oyinkosi yakwa Phindangene eNkonjeni, Mahlabathino, oLundi.

Izithakazelo zakwa Buthelezi

Buthelezi, Shenge, Ndaba, Ngwane, Mvulane, Ngqengelele oyivalo zibili, uthi uvala lesi avule lesi;
Wena owadliwa yiNdlovu,
Zimudla Zimlabalabela,
Mbangambi;
Inyathematheza, eyatheza lapho kungathezi khona muntu,
Gibisizungu, Mthandeni, Sokwalisa, Mnyamane ka Ngqengelele,
Sondiya, Somkhabase;
Nina bezinyawo ezimahhele,
Enaganisa izintombi, nanganye nangambili!

Advertisements

45 thoughts on “Buthelezi

 1. Buthelezi Nzuzo

  Wow! This is really great to know (in detail) my ancestors whom are responsible for my surname. I think I’ll get my son’s first name in those names above. Thanks you guys.

 2. zakithi Buthelezi

  can you please give me some information about the late Chief Mathole Buthelezi.I just want to know his backround and history of him please m begging you.

  1. Vusumuzi M Buthelezi

   Inkosi Mathole Buthelezi, is your paternal great-Grandfather. He is son to Inkosi Tshanibezwe Buthelezi. He succeeded him to became Inkosi of Isizwe saKwaButhelezi.. He became Prime Minister to His Majesty King Solomon ka Dinuzulu (KwaDlamahlahla Place). Princess Constance Magogo Sibilile Ngangezinye Thombisile ka Dinuzulu married him to give birth to your Grandfather uMntwana waKwaPhindangene: your Father’s Dad.
   We do not chiefs but amamkhosi, Son!
   Your loving uncle

   Vusumuzi M Buthelezi

   1. nana buthelezi

    mmm so happy to know my Surname history, Oshenge abahle.

    thank you Vusumuzi M Buthelezi. i did learn more about Buthelezi’s Clan.

 3. Sthokozo

  Its really gud to knw your background. Yaz nami ngihlale ngizibuza ukuthi sihlobene yini nabakwa Khumalo ngoba indawo yasekhaya ibizwa ngokuthi iseMantungweni LE phansi kwase KuShumayeleni eMahlabathini

 4. vusi Mbele

  Greetings. Ngithanda indlela eninolwazi ngakhona. Ngicela ukwazi ngabantu bakwa NCOBELA. Umlando noma iz it jalapeño.

 5. philisiwe

  plz help ngfuna ukwaz about iziduko zakwaMevana,angazi nokuthi ngngaqala ngakephi plz help and nokuthi uhlangana kanjani umevana nomajola

  1. Lethiwe Buthelezi

   AmaNtungwa futhi ayangena kwaButhelezi ..mina njengoba ngiqome kwaKhumalo nje into ethiwani? Angena kanjan amaNtungwa la?

 6. oka shenge

  this information is incomplete. one needs to refer to the Buthelezi Family tree to get the full picture. okunye okubhalwe lapha akusho khona. ngicela ukungandi kakhulu

 7. Lethiwe

  mina Ngyaye ngizwe kufakwa no Guda makuthakazelwa kwa Buthelezi ngabe sikhona leso or ilezi eszingena nje ngokuhlukana kwezindlu , njengoba kunabase Nhlangano,Nukwa,njll?

 8. MaShenge amahle ngfisa lokhu kunganiphithanisi amakhanda, kahle kahle nami kunezithakazelo engiqalayo nje ngqa ukuzizwa kithi kodwa ngyakuqonda ukuthi kahlekahle emhlabeni sonke sihlobene, kuphela nje angeke sigananesodwa sisemndenini onobuhlobo obusobala, eg, uma ulalelisisa kahle even uBabamkhul ubuthelezi kwakuyigama lomuntu nazo zonke lezi zithakazelo ngokuzalana kuze kufike kuye uBaba uMangosuthu. so ngyavuma futhi ngyayibonga lencazolo esibhalelwe yona!!!!!

 9. Malibongwe Buthelezi

  Mashenge amahle ngicela ningicacisela lapha ngenkosi uPhungase Buthelezi eyahlaselwa INkosi UShaka yabaleka EBabanango yayo bhaca eNgome manje angazi kahle ukuthi ubukhosi bayo buphelelaphi

  1. Zipho Buthelezi

   Shenge wena waseMcakwini indaba yobukhosi benkosi uPhungashe iyasinda ukukhuluma ngayo, ngoba emva kokuba isilo uShaka eseyehlulile inkosi yakithi eMcakwini kwabe sekusizakala indlu encane uNqengelele wabe esedla ifa lasendlini enkulu. Cha ngiyaye ngithi uma ngicabanga nginosizi ngimncome isincoma kanjani uNqengelele ngithi cha wasebenza futhi wasebenzisisa eqeda ngomlando wase ndlukulu eMcakwini ufakazi walokho umlando wendlu enkulu awuveli kahle, futhi abantu abaningi uma bethakazela umuntu wakwaButhelezi bathi Mnyamane kaNqengelele wena waseKushumayeleni. Indaba yenkosi uPhungashe ayaziwa ngoba yacindezelwa indlu encane. Ngiyaye ngizibuze umbuzo owodwa vooo uma ngijulile ukuthi “KAZI INKOSI UPHUNGASHE UMBHEKA KANJANI UNQENGELELE LAPHO BEKHONA ???????? NGOBA ISIZULU SITHI IFA LAKWENYE INDLU ALIDLIWA KWENYE INDLU!!!!!! Ngiyama lapha wenakaMevana akangakanani ungentende nomkhonto ungahlala ngoba wahlala kuZulu……… Ibinde inkosi ayiqedwa…….

 10. Masah

  MaShenge nina baka Phungashe. Ngiyajabula ukubona ukuthi kukhona abantu abafana nami. abawukhathalelayo umlando waMaShenge. Ngicela ningadideki ngamagama noma izithakazelo ezifanyo. lento iyenzeka namanje, EG… kungaba khona uSandile kwaKhumalo, aphinde abekhona nakwa Buthelezi. NakwaButhelezi ukhona uMageba hhay owakwa Zulu. Ukhona futhi uNdaba

 11. Phumlani

  Nokho lendaba yezibongo imunandi uma umuntu eyilandele kahle, inami kukhona lapho bengisala khona njengoba ngingowakwaButhelezi e.g. sekuthiwa Myamana kaNqengele etc. kodwa ngithi kini eseninolwazi phambili nisicushise zintanga zakithi

 12. Sakhiwo Buthelezi

  Ngicela usizo uma ningangibalela amadodana kaNgqengelele wakwa Buthelezi kahlehle ngifuna ukwaz ngoNobiya Buthelezi osizukulwane sakhe sizinze Ombimbini eMahlabathini naseThaka.

 13. Siyabonga Ndabazamashenge Buthelezi

  its true thanks Mina sengsizakele on my own ubaba akanaskhathi sabantwa so lokhu kungsize kakhulu sjabula khona lapho

 14. Khulani Buthelezi

  Sanibnani bantu abnlwazi ngomlando wakwa Buthelezi.Engicela ukukuqqonda ukuthi abantu bakwa Buthelezi njengoba isikhathi esiningi kuvame ukuthi umlando wabo ulandelwe ukugcina eMahlabathini nje,ngaphambi kokuba seMahlabathini babekade bevelaphi ngoba angikholwa ukuthi savele saqhibuka eMahlabathini? Ngiyathokoza – KHULANI SIMPHIE BUTHELEZI,eJabacu,eNquthu – KwaZulu-Natal.

  1. joseph phumlane

   Ngiyakuzwa nami lokho and my first born dauther from kwaKhumalo so ngangingazi and lokho kusha and futhi sonke emhlabeni sihlobene

 15. nhlahlo

  Naomi ngithukile ukuthi kanti sihlobile kwakhumalo,kuyiqiniso elingakanani lokho ,niqonde ukuthi intombi yakwabuthelezi ngeke igane insizwa yakwakhumalo.

 16. Ntombifuthi Ngiba uma Buthelezi

  Siyabonga ukucaciseleka ngomlando wakithi kuningi ebesingakwazi. Nathi sesizokwazi ukudlulisa ulwazi kubantwana bethu. Mashenge amahle nikhule nje ngolwazi.

 17. mzamo buthelezi

  Cha akengiphawule nami mayelana noMkhandumba ngokuthi umbhali akaze aphawule ngozalo lukaMkhandumba ungowakithi egcekeni kwaButhelezi kwaMasondo igama lomuzi endaweni yasensukazi kwaCeza eMahlabathini. Mina nje ngingumzukulu kaMashikila kaKona kaMkhandumba kaMnyamane wasekuShumayeleni kaNqengelele wakwaNomahhina. Okunye nathi sidinga izwe lethu eladliwa ngabaseMpithimpithini behlangene namaBhunu ngiyaphela lapho maShenge bantwana bakaMnyamane

 18. Gatsheni Ndlovu

  Abantu bakwa Buthelezi abahlobene nhlobo nabakwa Khumalo kodwa enye yamakhosi akwa Buthelezi, angazi noma uPhungashe noma uNgqengelele, waganwa amakhosikazi amathathu. Ababili bokuqala kwakungabase MaNtungweni ngoba kwakungu MaKhumalo beno KaMabaso bese kuba ilona-ke wesithathu engingamazi ukuthi wayengumabani. Lamakhosikazi ayehlala enxiweni elilodwa elagcina libizwa ngokuthi kuseMaNtungweni ngenxa yokuthi kwakugane lamakhosikazi amabili angamaNtungwa. Kuvela kanjalo-ke ukuthi bangamaNtungwa abantwana abazalwa kwaButhelezi kulomuzi wasemaNtungweni ngenxa yokugana kwalezintombi zakwaMntungwa ezimbili ezagcina ziqanjelwa umuzi wazo ngokuthi kusemaNtungweni.

 19. Mphumzeni kaMvulane

  Bahlobo ningadideki kakhulu… Umuntu owayebhala lomlando wakwethu oksiyena owakwabthelezi yingakho efuna sdideke. Makuwkuth uyawaz umlando wethu uMpontshane uPhungashe uMnandingamondi nabanye baphi ngoba nabo bangamakhosana akithi???
  Futhi nj emlandeni wakith uMntwana kaPhindangene esmaziyo not uMageba, angsaphathike ondaba nongwane ai ngyehlulek nokchaza!

  1. Singajabula Mvulane uma ngalungisa lapho ubona amaphutha khona. Thina lapha sigcina ulwazi olutholakala esidlangalaleni bese siyaluqoqa silubeke endaweni e yodwa ukuze lutholakale kalula. Uma ubona amaphutha singajabula uma ungalungisa lapho uwabona khona. #Mbathastan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s