Ngobese, Mqungebe

Abantu bakwa Ngobese

Abantu basemaQungebeni. Kuthiwa lababantu babehlala emigedeni ngase Ntabantuzuma kwaze kwaba nezinsolo zokuthi bangama Zimu kodwa zaphela uma kubonakala imfuyo eningi kanti futhi babenamasimu. Bavelele kakhulu ngesikhathi inkosi uSenzangakhona Zulu ethatha isithole sakhona uMphikase. Yiso lesisithole esingunina wenkosi uDingane owasoconga umnewabo iLembe. U Mphikase wabe engunkosikazi wesithapha ka Senzangakhona.

Indawo yabo beyisuka eBabanango ize iyoma ngomfula uMzinyathi. Ngalesosikhathi babeholwa uXongo owalandelwa indodana yakhe uSihayo obuse ngesikhathi se Silo saso Ndini uCetshwayo.
U Sihayo uzale uMehlokazulu no Mkhumbikazulu. U Sihayo yena ukhothame ngesikhathi uZibhebhu ecoboshisa izikhulu zaso Ndini ngo 1883.

Izithakazelo zakw Ngobese

Khaba, Xongo, Sihayo, Mehlokazulu, Mkhumbikazulu, Nonjini, Gudlumkhonto, Mdonswa, Mlambo,
Bantungwa abamnyama,
Mdlabela, Mthintisa, Gamandane, Phalane, Mzongela, Mbikwa, Malabela, Sothulisa,
Ntinde lase Ntuzuma,
Enadelumbuso nawunikwa abezizwe naqondukhlupheka,
Nina enakhishwa ngenoni emgedeni,
Bakwa nkonyane kazibukizulu,
Bakwa Nyathi ingalala ngecele kobe konakele,
Nina baka Nomashina ngoba eshanaze umuntu nge jozi!
Bakwa qhambule bethu uyaminya!
Mabhekana nempi yase Sandlwana,
Nina magqobhagqobhane yayikade ihlokolozwa.
Maqungebe Amahle!

Advertisements

29 thoughts on “Ngobese, Mqungebe

 1. Smanga

  MbathaStan or anyone, please decipher the following for me:
  Mabulunga amahle wakwaMohlo, wakwaNdaba ivakala, wakwaKhala wakwaKhomdwaku. Nina bakwadada elibhulamanzi ngezimpiko, bathi ubone ngani ukuthi abasedadeni sebefikile, bathi sibone ngamanzi edungana.
  I really need to know the origins of the above praises.

 2. AmaQungebe amaqhawe amakhulu emlandweni wasemzansi, yize noma abuye ahlakazeka ngenxa yempi yabamnyama nabamhlophe. Khona kunjalo asabumbene namanje ayahlangana njalo ngonyaka aye lapho edabuka khona eNtabantuzuma.

 3. happy Ngobese

  M so glad ukwaz imvelaphi yam bengit mangdibana nomuntu wakwa Ngobese sthakazelane beset donda bengdideka ngoba ngazi udonda kukhumalo bt today I got more information ngokhumalo kut u related kanjan n also mlambo ngnithanda ukubhubha maqungeba amahle

 4. Philly Ngobese

  Hi there I just want to know ukuthi isibongo sakwa Ngobese is it divided in to two ngoba if ngifunda izithakazelo sisodwa kuphela esifana nalezi engatshelwa zona abadala bakwaNgobese my grannies

 5. Xolani Ngobese

  Waw ngaze ngaziqhenya ngokuba yiQungebe namuhla sengiyazazi ukuthi ngingubani futhi ngivela kuphi.HLANGANA NGOBESE

  1. Ngobese Mdumiseni

   ngaze ngajabula ngoku caciseleka la kulesthakazelo esity mlambo ngob khon u anti owashadela kwa mlambo manj bengnokdideka ukuty kanti asihlobene yini

 6. Simphiwe A Ngobese

  Mantuzuma ngibe nosuku olu gcwele injabulo ngalolwazi engiluthole namuhla nokthi sibaluleke kangaka

 7. nonjabulo

  ngaze ngajabula ekugcineni ngiwazi umlando wakithi ukuthi sivelaphi. yazi ngangithi hlampe samaswati nje. cha kanti singamaZulu ngampela

 8. Nhlanhla Ngobese

  Kwazekwakuhle ukuzwa lezindaba sengathi nabanye bangafunda lapha khona bezoqonda kuthi asibona bokuhamba thin a kulelizwe kodwa salilwela singaMaqungebe; nime nje nina boSihayo nina boNyathi ingalala ngecele kobekonakele

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s