Mchunu

Abantu bakwa Mchunu kusengabe Nguni bazinza phakathi kwe Thaleni ne Nkandla no Mzinyathi.
Isizwe sakwa Mchunu sagqama ngenkathi kubusa inkosi uDingiswayo kwa Mthethwa, ngaleso sikhathi sabe sibuswa uMacingwane.
UMuzi ka Macingwane wabe use Thaleni ubizwa ngokuthi kuse Ngonyameni.

Izibongo ezihlobene nabakwa Mchunu u Majola, Mcumane, Ngqulunga no Ndawonde.
Ake sibazalanise:
U Mavovo uzale uNyanda Lubhoko (Dubandlela)
uLubhoko wazala uJama, Lucungu nabanye,
uJama wazala uMacingwane,
uMacingwane wazala uNsundu, Mfusi, Gandeduze, Ndabezimbi, Mqanyana, Phezulu, Nyoni no Phakade,
uPhakade wazala uGabangaye no Mbelebele,
uGabangaye wazala uSilwane, Ngomane nabanye,
uSilwane wazala u-Mzochithwayo yena ozale u-Simakade okunguyena obusayo manje,
uMfusi wazala uZimema owazala u-Mmeli.

Izithakazelo zakwa Mchunu:
Macingwane, Yeyesa, Phakade,
Wena wase Ngonyameni,
Jama ka Silwane,
Nyanda yemi khonto,
Phakade akagugi koze kuguge izingane zakhe,
Wena kano Gida ngo Bambo,
Ezinye izintombi zigida ngomshayelo.
Ndabezitha!

Advertisements

53 thoughts on “Mchunu

 1. Jack Mzimbhili Labase

  Ndawonde is related to Zitha Labase Jwara and Mbongwa. They settle in Msinga after they have separated from the family and subsiquently made contact with Mchunu but there is no Blood relatioship. Hence there is absolutely nothing that has been mentioned that include uNdawonde in the History kaMchunu nor ithakazelo zabo.

 2. melisizwe Mchunu

  AbakwaMchunu
  ukuze kuthiwa bangabakwaMchunu nje kungoba bedatshulwa nguMchunu, indoda eyayiphila ngezikhathi zoMalandela, kodwa thina sibathathe kuMavovo owazala uNyanda.
  Ukwelamana kwabakwaMchunu, UMavovo uzale uNyanda owazala uLubhoko (Dubandlela) ULubhoko wazala amadodana amaningi amanye wawo abalwawo uJama, uMajola, uDladlama, uNtube, uNontshinga, uNcasanga, uNgqulunga noGama wakwaMchunu.
  uJama ufakwa ekuthakazelweni ebongwa Ngokuzala intsizwa uMacingwane (waseNgonyameni) eyaba neqaza elikhulu eMachunwini. uMacingwane wazala uNtsundu, uMfusi, uGandeduze, uNdabezimbi. uMqanyana, uPhezulu, uNyoni kanye NoPhakade,
  uPhakade kuveza wayeyiqhathanzipho njengo wayengagugi kwakuze kuguge izingane zakhe ngoba wayesaqine eqine okwebhungu wayeneqwaba yomakoti Nezingane, yingakho ekuthakazelweni abakwaMchunu.
  UMfusi yena wazala uZimema owazala uMmeli OGabangaye noMbelembe kuthiwa bagugabedlula uyise. UPhakade uzale uGabangaye noMbelebele kanye nabanye. UGabangaye wazala uSilwane, uNgomane nabanye. uSilwane yena wazala uMzochithwayo, nabanye. UMzochithwayo yena wazala uSimakade, nabanye.
  Abantu bakwaMchunu bangaMaNguni ngenxa yolimi abalukhulumayo Lokhu sikuthatha ekutheni imvelaphi yabantu balezi zibongo iseNingizimu yeNtilasifali Mpumalanga.
  Enzalweni yamaNguni kukhona azibiza ngokuthi bangamaNguni angamaDebe. amaNguni angamalala kanye namaNguni angabaMbo, oNdlovu kanye nabanye. njengabantu oKhumalo, noQwabe nezinye izibongo abakwaZulu.
  Kodwa lapho abakwaMchunu sibathola sebezinze khona ekufikeni kwabo lakwaZulu, kwakuphakathi kweThalaneni eNkandla kanye noMzinyathi. Kuthi omakhelwane babo ngaseMpumalanga kwakungaMabomvu kanye nabaseMbo, kanti ngaseNtshonalanga kwakungabaThembu.
  Ukuqinisa ukuthi abantu baseMachunwini babakhelane nabaseMbo sizokhumbula ukuthi kwathi ngesinye isikhathi abantu baseMbo(abakwaMkhize) beneNkosi yabo uMavovo, naseMaChunwini babenoMavovo nakhona.
  Kwaduka intombi yaseMabomvini eyayiyogana uMavovo waseMbo kodwa yahlangana noMavovo waseMachunwinini, waseyikhohlisa intombi wathi nguyena uMavovo kodwa uMakhelwane wakhe nguMavovana.
  Okwathi esekuzwa lokhu omunye uMavovo, wahlomisa impi ukuba iyolanda lentombi Nangempela yalandwa, yalethwa kuMavovo wakwaMkhize.
  Izintombi zaseMachunu azigani kwaMajola nakwaNdlela ngoba laba baphuma khona emaChunwini. Mcumane, Ndawonde ezinye izibongo ezibalwayo ukuthi ziyadlelana nabaseMachunwini kodwa kune Nkulumo mpikiswano ngalokho.
  AbaseMachunwini bazalana nabakwaNdlela, Ndima Lembede. Kuhambe kwahamba abantu bakwaNdlela sebebuswa nguLembede baxabana nabakwaMchunu. KwaMchunu kwase kubusa uLubhoko.
  Baze basuka bayokwa kwaNtabankulu ngaseMthonjeni weMfolozi emnyama, besuka eSikhaleni Sebomvu. Ngesikhathi abantu bakaLembede bebalekela uLubhoko
  uLembede wasala esebulewe base babekisa ngesihlahla esithize ukuthi wangcwatshwa kuphi. Leso sihlahla kuze kube namuhla kuthiwa yisihlahla sikaLembede.
  Ngesikhathi sokubusa kukaDingiswayo kwaMthethwa yilapho isizwe sakwaMchunu sagqama khona kuze kufike esikhathi sokubusa kweLembe (uShaka). Isizwe sakwaMchunu ngaleso sikhathi sabe sibuswa nguMacingwane. Umuzi kaMacingwane wawuphezulu kweThala echaza ukuthi uyiNkosi enkulu ngaphezu kwawo wonke amakhosi akhelane nawo.
  uMacingwane wakha ihlalankosi aliqamba ngokuthi kuseNgonyameni, Ngakho wayezibiza nguBhubesi loqobo Lokhu yikho okwamfakela esikhulu isigcwagcwa kuDingiswayo kanye noShaka.
  Phela ngaleso sikhathi uDingiswayo wayeqala umsebenzi wokuhlasela izizwe, ayezinqoba zaziba ngaphansi kombuso wakhe.Umuntu owawuqedelela lowo msebenzi nguShaka, ngoba uDingiswayo wayesekhotheme, yingakho phela kukhona isizwe samaZulu namuhla. Owaqala umsebenzi wokusakha kwa kunguDingiswayo kaJobe.
  Kuthiwa uMacingwane wamhlupha kakhulu uMpongo kaZingelwayo wakwaNdlovu waze wabaleka wayozinikela kuZihlandlo wakwaMkhize owaze wamkhoselisa naye ethembe uShaka okwakungumhlobo wakhe omkhulu.
  ekuhlaseleni kukaShaka bahlakazeka abantu bakwaMchunu abanye balishiya elendabuko yabo. Bahamba bayohlala oThukela, abanye abahamba bagcina bakha naseNtshonalanga kapa lapho uthola abantu bengoMacingwane.
  ngoba ushaka wayeneNgalo elide eyayifinyelelele kwazuluNatal wonkana wenza imizamo yokufuna uMacingwane Kodwa wahluleka.
  uMacingwane wahlala ezindaweni ezahlukene zesifundazwe sakwaZulu-natal ngokucashela uShaka. Kunokuvela izinkulumo mpikisano zokuthi kunokushiwo ukuthi uMacingwane wagcina Lapha esedliwa amazimzimu kanyei ukuthi uMacingwane washonela eSandlwane ehamba namangisi elwisa wona.
  AmaChunu asinda ekuhlaselweni kaShaka aphindela kwelendabuko yabo sekubusa uPhakade eyobuyisa ubukhosi baseMachunwini. Njengoba sesa khothama isilo saseMgungundlovu uDingane kaSenzangakhona. Sekubusa uMpande kaSenzangakhona owehlula uNdaba. wenqaba ukuhlobo uphakade nompande lapho izinto zazishubile kodwa ekugcineni kwaba noxlolo
  Abantu bakwaMchunu sebeyisizwe esikhulu kakhulukazi eMsinga, nakwezinye izindawo zesifubazwe sakwaZulu-natal zikhona izinsalela laphaya eNkandla zaseMachunwini.
  Mchunu, Majola,kladu, ngomane, Macingwane Wena wase Ngonyameni, Nyanda Yemkhonto Jama kaLubhoko, yeyesa kaMvumbi Phakade akagugi gugabafokazane, Wena kano Gida ngo Bambo Ezinye izintombi zigida ngomshayelo, Ndabezitha!

  1. Siyabonga Macingwane uMelisizwe ngempela. Kuhle ukuthi ulwazi onalo ulusabalalise ukuze izizukulwane ezizayo zingeke zilahleke. Nathi lapha siqoqe ulwazi esiluthola esidlangalaleni. Ukuba yinjabulo enkulu Uma kuvela abanikazi besibongo becacisa noma begcwalisela

   Umsebenzi njalo Ndabezitha!

   1. MPHENI MCHUNU

    Siyabonga Macingwane ngolwaz osipha lona,uma kukhona ofuna olunye ulwazi akothenga incwadi esihloko sayi sithi “UPKHOKO” iyatholakala emtapweni wolwazi(LIBRARIES).Unwele olude kubobonke oMacingwane

  2. Ceezar

   Ndabezitha! usiMelile-isizwe sikaMchunu

   Waze wayilamula lendaba. Yingakho singazani kanje. Kodwa emvakwa la akusekho ukudideka ukuthi uMchunu no Majola oba. Syabonga baba kakhulu. Melisizwe Mchunu uyatholakala kuma social network baba?

  3. Mabutho Mchunu

   Ndabezitha ngyabonga wayichaza yazwakala kalula nkosi ngifisa ukwazi ukuthi Mangaki kanti akuphi onke amakhosi aseMachunwini

  4. Sibonelo Mchunu

   Kuyisifiso sami ukuba nawe Melisizwe kuzobhungwa ngalomlando wesizwe sakithi ngoba kukhulu ukudideka esinakho siyinzalo ka Mchunu, siqukethe imilando engafani sisodwa Ndabezitha

  1. Siyabonga ukuba wusizo, futhi kusinika umfutho ukuvakashelwa abantu abafana nawe kule ‘site’ kwazise silazi kakhulu iqhaza olibambile ukuthuthukisa umphakathi.

   Mbathastan

 3. bongiwe mchunu

  Nami ngiyabonga ukuthola ulwazi ngesibongo sami kodwa ngeshwa angicaciseleki kahlehle ngikhule ngazi ukuthi ngingu mchunu macingwane nyanda yemikhonto kuze kube manje angazi ukuthi kuthiwani emva kwa lokho kodwa manje sengiyaza ngyabonga isandla sedlula ikhanda ngenikwenze kimi

  1. zandile nothy mchunu

   cha nami ngibonge kakhulu ngiyntombi yakomacingwane kodwa angeneliseki ngba kukhna izithakazelo engingaziboni laph ezith mangun amahle ngabe zishoneph?
   Nawe unelungelo lokugcwalisela ozaziyo.

 4. Buyi Mchunu

  Ngiyabonga Macingwane , Nyanda Ye Mikhonto, mina bengingazazi lutho ngezithakazelo bengazi uMacingwane, ngibonga nokwazi imvelaphi yama Chunu, kanye nokuhlabana no Majola, mina ngila eGoli, ngiyawathanda amaChunu onke.

 5. Sbonelo Mchunu, Ezimpolombe

  Nakhanyisa nalokhu ubaba angazange angikhnyisele kukho macingwane sibonge ndabezitha sibonge mnguni waselangeni. ngisho ngoba manje siyalwa nabantu bakamajola siyabaphika kanti bazalwa kithi ekhaya, lokho kudalwa indlela okusabalala ngayo isibongo sakithi buka nje kwawakithi amaChunu akabizwa sidalo umajola uma sithakazela. ingabe lokho kulungile na?

 6. Lindi Dlamini

  please help me, thina singoDlamini Shenge,Shenge kaNdaba,ngoMalandela,infolozi emnyama inketha baweli,umqenqom omuhle wasodungeni.
  Inzalo yethu kuthiwa eke Halimanzi (uma besho bathi amabhunu athi kuye haal jou mense and waai ( base bembiza ngokuthi Uhalimanzi.Ngokodabuka sidabuka eDlebe umndeni wase ukhakazeka ngaselo sikhathi.

  Iminyaka emningi besizinze eLenge saseMhlumayo in Ladysmith.

   1. Ayi chaaa Fikile unenkinga kuchazwe yonke into emlandweni ukuthi uMajola uzalwa inkosi uLubhoko inkingayabantu badidwa uMajola ukuthi uyatholakala nase Eastern Cape abantu ababalekela izimpilabo besuka kwaZulu bazebayofika eMpuma koloni/Eastern Cape

 7. Thulani "Sgidi" MCHUNU

  Ngisukuma nokuzibongela nami Machunu amahle. Ngiyojabula mangingathola umlando oveza inkosi yase Mooiriver eMdubuzweni, uPEWULA ukuth yena kulomlando uzalwa ubani azale obani kuze kube manje?

 8. Fanyana Mchunu

  Siyabonga Sisi melisizwe

  Ngizwa uthi oNgqulunga bazwalwa Kwa Mchunu, Mina gezwa abanye bethi ongqulunga bakhuselwa kwaMchunu.
  ngayikuphi okuyiqiniso.

 9. Bongumusa "Musa" Brian Majola

  ngejabula ngezincazelo zezibongo ikakhulu uMchunu noMajola khona abantu ababethanda ukungena phakathi kwethu engikuthandayo ukuthi umlando awuguquki uhlale umile nje

 10. Sonwabile Mbelebele

  can you please elaborate more about the Mbelebele lineage…
  my surname is Mbelebele and my clan name is Tolo,dlangamandla,mchenge,Zulu it’s a mfengu clan name. am doing research on its origin.

  1. Nkosiphendule Jama kaDlamini II

   Mbelebele, nxa ungu Tolo you then aren’t related to amaChunu. AmaTolo are the same as amaZizi. There are two lineages which we can trace uTolo, one from Soga, one from Ayliff and Whiteside which they collected from amakhosi wamaZizi (they gathered all abaMbo in the EC) in about 1835. Ngizoqala ngokaSoga:
   Ndlovu
   Dlamini
   Sibalukhulu
   Khuze
   Tolo (iwele lika Zizi).
   I personally reject this one for various reasons. Here is the one I that is true.

   Mtiti
   Miya
   Ncwabe
   Dlangathi
   Ndzaba
   Masango
   Ngubondze
   Tolo noMtiti (amawele) kunye noShweme/Limakho. UMtiti kaNgubondze uzele uDlamini 2 ozala thina ooJama, Lamyeni, Tenya, Ndlovu noLanga oseLesotho. So, there. We are still gathering the exact descendants of Tolo kaNgubondze.
   AmaTolo and amaZizi descend from Mtiti 1 who is a descendant of Matalatala (Dlamini 1) of the Swatis.

 11. Jama kaDlamini II

  @Mbelebele: nakuwukuthi you are Tolo it means you originate where I originate. You are not part of amaChunu but part of amaZizi but amaTolo have since become independent. I am still researching on the exact lineage of Tolo but here is lineage. We have two conflicting ones, I will elaborate on the one I think is more correct after giving you umnombo ka Soga osetyenziswa nangu bhut’Stanley apha:
  Dlamini kaNdlovu uzele uSibalukhulu ozele uKhuze ozele uZizi kunye noTolo, amawele, kunye noMiya noNdlangisa amawele. (mna ndiyawuphika lona). Nawu endiwuphakamisayo:

  Mtiti
  Miya
  Mcwabe
  Dlangathi
  Ndzaba
  Masango
  Ngubondze
  Mtiti II ozele uDlamini wesibini ozala oJama, Lamyeni, Langa, Ndlovu kunye noTenya. UMtiti/Mzizi lona wabe eliwele lika Tolo. Imfusi ibe nguShweme/Limakho.
  Nanko ke umnombo kaTolo.

  1. Jama ka Dlamini ll

   Siyabonga Dlamini ukucacisa. Umlando usinika inking a vele ngoba wawuqhubeka ngezwi lomlomo kungabhalwa phansi endula. Isikhathi uma Siya amaphutha ayenzeka ugcine sewushintshile.

   Inking a enkulu ngukuthi abantu bakudala babe benezimfihlo. Uma abantu abanolwazi oluthe ukwehluka kulolu esilubhalile beqhubeka nokuveza olwabo, lokho kuyasikhulisa isizwe sika Dlamini.

 12. Nkosiphendule Jama kaDlamini II

  Mbelebele, nxa ungu Tolo you then aren’t related to amaChunu. AmaTolo are the same as amaZizi. There are two lineages which we can trace uTolo, one from Soga, one from Ayliff and Whiteside which they collected from amakhosi wamaZizi (they gathered all abaMbo in the EC) in about 1835. Ngizoqala ngokaSoga:
  Ndlovu
  Dlamini
  Sibalukhulu
  Khuze
  Tolo (iwele lika Zizi).
  I personally reject this one for various reasons. Here is the one I that is true.

  Mtiti
  Miya
  Ncwabe
  Dlangathi
  Ndzaba
  Masango
  Ngubondze
  Tolo noMtiti (amawele) kunye noShweme/Limakho. UMtiti kaNgubondze uzele uDlamini 2 ozala thina ooJama, Lamyeni, Tenya, Ndlovu noLanga oseLesotho. So, there. We are still gathering the exact descendants of Tolo kaNgubondze.
  AmaTolo + amaZizi and abePhuthi (a branch of amaZizi) all descend from Mtiti 1/Mzizi 1, a descendant of Dlamini 1 (Matalatala) of amaLangeni in Swaziland.

 13. Jama kaDlamini II

  Ngiyakubonga ngempendulo bhut’Stanley. Uqinisile kukho konke okushilo. Ngicela ukuchaza. Mina umlibo obhalwa ngubaba uSoga kanye neNkosana uPokwana ungishiya ngingenele ngezizathu zokuba kawuwavezi onke amaZizi esephelele. KunamaZizi akwa Ndzaba, Dlangathi, Shweme noma Limakho/Limakhwe, awakwaMfene lawa ekuchazwa ngawo ukuba ayendawakwaTenza aze afuduka eluThukela alibangisa eLesotho lapho alithola khona elobuMfene. Kukhona namaZizi akwaBhengu (uNonyathi, uKhatsini), nawakwaTshezi (uTenza, uMkhabela, uCitshane). Lomnombo ofaka noSibalukhulu awsivezeli baqhamukaphi laba bantu. OMiya baba amaZizi kanjani ngoba bethi bona nawuNdlangisa bazalwa uMzizi?

  Okunye futhi okuba yinkinge ukuthi ubunengi bezindlu zamaZizi kazithakazeli ngoKhuze noSibalukhulu. Ezibafakayo ngoNdlovu (bathatha izibongelo zaseNhlangwini eqinisweni) bese ke nesikaJama lesi esikhandwa la kwi internet, haha. Ngafunda uR.t. Kawa (Ibali Lamamfengu, 1929), owakeliZizi ngokwakhe. Ngabuya ngafunda uBryant (Olden Times in Natal) beno Ellenberger (History of Basotho). UEllenberger ubhala ngabeSotho afake ke namaZizi angamaMfene wakwaMalukazi kaTenza kaMadikane kaMhlwane kaGoqolo (oMabhengu, Ngwane). Ubuye akhulume ngamaPolane wakwaMafu, bese ke ebalise ngabePhuthi, esakwaba yisizwe eLesotho. Labafwethu laba bayayiphika into yokuthi thina sihlangene namaHlubi futhi sabe sikhuluma izilimi ezehlukile (basaligcinile elabo yize selachashazelwa iSesotho kakhulu). Bathi bona uLaake (Langa) uzalwa uDlamini. Umlibo oyichaza kahle lento yilona wababhali esengiba balule wena wasemaMbatheni, wena Sontshikazi omkhulu kamaDlamini. Ngicela ukuwubhala ngokukaKawa manje:

  Dlamini 1 (Matalatala)
  Songololo
  Mtiti 1 (Mzizi wokuqala)
  Miya noNdlangisa
  Ncwabe kaMiya
  Goqolo
  Dlangathi noMhlwane (kuphuma amaMfene nabakwaTshezi, Saliwa, Mkhabele)
  Ndzaba kaDlangathi (uNdzaba nguMajozi, uMqhamo)
  Masango
  Ngubondze
  Mzizi 2, Tolo/Dlangamandla (amawele) kanye nemfusi uShweme/Limakhwe. Kukhona amaZizi akwaMbona isibongo sengathi azalwa noDlamini 2 ngoba isithakazelo sabo sithi baduba ubukhosi.
  UMzizi 2 uDlamini 2 yena ozale kanje:
  Langa/Laake, uLamyeni, uNdlovu, uTenya kanye noJama.
  Tenya:
  Tshanikuhle
  Njokweni 1 (kuphuma abaseSikhalweni kuye)
  Mhlanutshile
  Xuza
  Rhengqwa
  Mkhawu/Mrhawu noMtshibe
  Njokweni noMsuthu (izindlu zasebukhosini eNgqushwa).

  Lamyeni:
  Ngxibinoboya
  Ntondwa
  Mtatele
  Ndunakathi
  Ndosi
  Lunika
  Mkhuli (ngiyema)

  Laake/Langa ozala ubukhosi babePhuthi nabakwaMafu:

  Langa/Laake
  Titi (uThokothoko lona)
  Kobo
  Tsele
  Khanyane
  Mokhwebi
  Thibela
  Mokuwane
  Moorosi (inkosi eyasiza inkosi uMoshoeshoe)
  Letuka
  Masakale
  Chere
  Mochenko
  uJama
  Sijadu
  Nomane
  Mtikitiki
  Ntabuyenyuka (kangazi ukuyaphambili ukuthi balandelana kanjani)

  Langa

 14. Siphelele Mabutho Ngibe

  Mina nginesbongo esase Eastern Cape kodwa izithakazelo zami UMajola, Mchunu Macingwane Ngqulunga,Phakade,Ndabezitha… . Ngiyabona kemanje ukuth ngiphuma kuphi emthethwami. Mina ngidabuka Emzimkhulu. Futhi ngazi ukuth ubukhosi bamachunu kuke Msinga,Wasbank,Mooiriver,Nkandla nake Mzimkhulu

 15. Hay ndiyabulela Nina bakwa mchunu,nam ndingu Majola,umchunu,ungqulunga kodwa ndikhulele e maxhoseni e east London so ndiyavuya ukuva ngesiduko Sam kangaka.nabantwana bam dizotshe ndibachazele kakuhle.siyathanda kakhulu uku visiter e kzn every year but I m so great to hear these news.Raymond Xolani Majola,Cape Town.

 16. Sthembiso Mchunu

  EKE MHLOBO WAMI APHO ECAPE TOWN RAYMOND MAJOLA SIKE SAHLANGANA NGOJULY EMNAMBITHI NENKOSI UNDABEZITHA WASEKUVUKENI ELENGE SAYIXOXA INDABA KAKHULU EKAMAJOLA NOMCHUNU SIYAFISA NANI BASE EASTERN CAPE UKUBA NIFIKE LAPHA EKZN SIHLANGANE SIKHULUME KABANZI NGALOLUDABA LWETHU SISAZOBUYELA FUTHI EMNAMBITHI SISAZOYISET IDATE YOKUTHI SIZOHLANGANA NINI NONDABEZITHA OSEMNAMBITHI SOJABULA UMA NANI NGAPHO UMA NINGAVELA NGINAYO NANE VIDEO YAKHONA SIXOXA NAYE KABANZI NGATHI MACHUNU ungangithinta ku 0721531827/0797277949

 17. Macingwane o Lembethe bona bangena kanjani emaMchunwini?? ngezwa kuthiwa nabo abakithi, kuthiwa kwenye yezindlu zakaMchunu kwazalwa umfana owaphuma embhethe kuthiwa babaza ogogo bathi hayi bo lembhethe ichunu sakheka kanjalo isibongo sakalembethe ngicela ulwazi uma kukhona onalo asicobele ngoba yinhle lenkundla ngokusichazela mina ngizalawa insinzwa kamaNtombela uGobile ugobe njengesikela yena ezalwa uMaphahla, uMaphahla ezalwa u Meke lonke loluzalo luphuma khona endlini yaseMsinga. Ngijabula nokuzwa ukuthi uZola owakithi insizwa esiyihlonipha kakhulu ngegalelo layo emphakathini futhi sengiziqhenya kakhulu uma sengazi ukuthi Inyanda yemikhonto lena. maMchunu Shezi Pietermaritzburg

 18. Izibongo zikaMacingwane zithi zipholumeva olwahlaba umkhwekazi kuleyondawo.Ezika Phakade ,uphakade akagugi ithole elehla ngamandla ekwehleleni alngesaba kulimala . Sibonge kuwe Melisizwe muhle umlando osilethela wona , sekukuthina ukuwugcina . NYANDA ,YEYESA

   1. Cingangwane

    kukhina obaba nabafowethu abazaziyo, inkinga isikhathi siba sincane uma nginabo , sijwayele ukuhlangana kunemicimbi ,kodwa ukuzithola ngobuningi bazo ungashayela kulenombolo 0793262087 (Buhle Mchunu)

 19. sibongiseni Mchunu

  Syabonga ukusazisa ngemvelaphi yethu Machunu ngoba Mina Nje bengingayazi .kuyasiza lokhu ukuthizazi nezibongo ohlobene nazo ngaze kwenzeke okubi kuganane abantu bandawonye.niqhubeke nokusikhulisa ngemvelaphi.Ngyabonga

 20. Thanks guys for the good job you have undertaken. It is highly appreciated. I would like Mr Jama kaDlamini II to forward his contact numbers to me.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s