Ndebele of Musi

The Ndebele are a Nguni people, they originate from Nguniland which was an area South East of Afrika which stretched from encompassed parts of Present day KZN, Swaziland and Eastern Transvaal. They first travelled with Abakwa Zelemu (AmaBhaca) to Ubombo Mountains and later broke away and entered the Transvaal. Their first known chief was Mafana. They proceeded to present day Mohlakeng (Mhlangeni) near Randfontein and continued to a place called Kwa-Mnyamana near Pretoria under the leadership of King Musi. After the death of Musi they split into two tribes Ndzundza and Manala due to succession dispute. Ndzundza and Manala were the sons of Musi Mhlanga.
Masombuka settled with the Ndzundza group while Mthombeni and Sibasa headed north with their followers. Sibasa later joined the be-Venda. Mrhwaduba joined the Pedi near Turfloop in Limpopo.
Dlomu went back to KZN, Mphafudi and Litjha ended with the South Sotho in Lesotho and Free State.
All the above were sons of Musi of Mhlanga.

The Ndzundza group moved past Middleburg and settled at Roosenekal (Kwasimkhulu) The Manala group returned to Kwamnyamana after the truce they made with the Ndzundza group near Loskop Dam Middleburg at a place called Konoqolo/Koqoli.
When Ndzundza died his son Mrhetja took over, and when Manal died his son Silamba took over kingship.
Later regents ruled the Ndzundza, those were Siboko, Somdeyi and Mabhoko.
Mabhoko died in 1865 and Masilela took over followed by Soqaleni who ruled until 1873, followed by Xobongo up to 1879, who was succeeded by Nyabela.

In the 1980’s the Musi Ndebele were given the land in the north-east of Pretoria near Groblersdal and Marblehall (Siyabuswa) as their semi-independent homeland. The youth and the Ndzundza royal house resisted apartheid independence. That place was called Kwandebele and is now under Mpumalanga province of the Republic of South Africa.
The language that these Ndebele spoke was a mixture of Nguni, Pedi and Afrikaans. In the 1980’s efforts were made to preserve a purer form of Ndebele and it has been very successful becaus now they speak pure undiluted Ndebela language which is also taught at schools. Previously they were taugth in Pedi and Zulu languages.

Advertisements

138 thoughts on “Ndebele of Musi

 1. Mahlangu Kostina

  Ngiyabonga ukuthola ukuthi bakhethu bazama ukuthi sizaze ukuthi sivelaphi thina amandebele. Nevertheless Ngicela ukusizwa ngesithakazelo esiphelele sika mabhoko ;mkgeshe ;womfazi wamabele amade wokumunyisela ngaphesheya komfula wakamabaleka akabaleki. Ngise FS

  1. Daniel Mahlangu

   Lotjha Kostina.

   iimbongo zikaMabhoko azinaye umfazi wamabele amade. Umfazi wamabele amade useMbongweni zakwaJiyana, mhlamunye nakwaNtuli ngoba laba ababili begade bamawele. iimbongo zakaMabhoko ungazithola engomeni kaNothembi Mkwebani ku-Youtube. Kodwana ke, lezo ziimbongo zengwenyama uMabhoko, ingasi uMahlangu woke. Nawungatjho bonyana unguMahlangu ngiyathemba ngingazirhubhulula bese ngikuthumele zona.

   1. ngicela ungithumle zona izibongo zika Mabhoko nginezingane zakwa Mabhoko nyalo uyise wala ngazo ingane iya gula idinga ku thkazelw ngazo ngyacela ngithumele zona kuyo le imail

 2. Bhekie

  mina isibongo sami umabhena. Ngizalelwe eTjolotjo, eZimbabwe. Ngikhule sitshelwa ukuthi singamaNdebele. Ngicela nirharhulule…….

  1. themba sikhonde

   oMabhena bangamandebele vele. Kodwa umlondo wabo wasemahlubini. Bahamba noMzilikazi ukuya eZimbabwe besuka ngasePretoria. Baningi e Mpumalanga

  2. Jabu

   UmaBhena izibulo likaMusi uMusi kaMhlanga UMhlanga kaNanasi, Iye aboMabhena mandebele, uMzilikazi Ka Mashonane nakasuka kwaZulu wahlangana namaNdebele eMhlangeni north of Johannesburg walwa naMaNdebele wabulala amadoda wathatha abefazi nabentwana wadlula lapho nakafika kwaMnyamana north of Pretoria wathola ikosi uMagodongo walwa nandebele wabulala amadoda wathatha abefazi anabentwana aboMabhena bebahlala kwmnyamana. Meaning your lineage was captured in around Pretoria and taken along to the now Zimbabwe. There are other soldiers that Mziikazi left with from kwaZulu. Majority people were captured on the way when he conquered in the main amaNdebele in order to conceal his identity he changed his nationality to be Ndebele. The resultant effect was than everyone he captured was named amaNdebele this includes amazing, amashangane and AmaNdebele of South Africa and some Shonas of Zimbabwe.

 3. madzela mthimunye

  lotjhani Mandebele bengibawa owazi izibongo zoke ngolulandelana kwazo angithumelele ngifuna ukuzazi bona ngengisiphi esikhulu njalonnjalo?

 4. Sidwell Mahlabgu

  Mdungwa

  Mahlangu

  Makoro

  Mahlangu.angayingwe sangolonyana

  Umkhulu kwa Ndzundza

  Ungumkhalangani Mrhetjhi

  Yekhethu ka Bongwe a Magobholi
  Magobholi a Mrhetjhi ozigobho ziyagobholana
  Ubongwe unzima,Amadoda a bovuyena waze wabanzima nenqusa likayise
  Sindeni,iphasi lisese nethuliSilembe sakosiphiwa ikomo irarha abelusi
  Rhotsh’ elimnyama,amanye ayakhanya
  Singhalwle ebasuthwini abanye bangalele ngemakhbongweni
  Serudla sa Maza,mabutha undzundza a phadlalele ngalizwi linye,Sarudla kwa Thombeni,saeudla sa balela
  Pungutshana Mhladlana
  Unguwako sothabetheni ongena Mhlengelo
  Mpungutshana wa lila ngesithi umuzi kabava ukrhawukike
  Kanti asikykhawuka,kunyangeka
  Isibongo ongasibongi.ebantrwaneni

  1. Abram Mahlangu

   Hi i need help i grow up in soweto but i dont know izibongo zakwa MAHLANGU as i am also MAHLANGU NDUNDZA can i use ther same one

 5. Vusmuzi Mthombeni

  Vusmuzi wakwaMthombeni.
  Bengicela owazi isithakazelo sakwaMthombeni angi sendele sona
  kulama number 0837976340

   1. NomaSonto Skosand

    Akwande Skosana! Itholakala kuziphi izitolo lencwadi “Igugu LamaNdebele” Angiyitholi kwa take a lot.com

  1. given

   thombeni, ndiyase sgada sadlongwa esagada emzileni shlangana namakandla nama thombeni, mntazana owalala ngapjasi komuthi umuthi wavuka uthombile, liqina elagadanga……. bathi ingubo siyembethe.

   Mfo ngithinta ku071 1719127 I’ll refer you to my grand father

  2. Bongani Mthombeni

   Nanzi iimbongo zika Mthombeni woke.
   Yekhethu kAMTHOMBENI yangalala entabeni, yamabulembu Ndebele “Thina siphambana nekomo sidle umelusi.
   Tjhigwana lesi sigada sakondlu esagada hlangana namakandla – namaTHOMBENI,
   sakha endleleni sakhela abaphambukeli.
   Gegana wena owagega nentaba ” uwuba’ “nomhlotjeni walala ngaphasi ko”muthi wavuka UTHOMBILE.
   Mthombeni mbobo”ndlovu_ yindlovu eyabhula ngeqatha esangweni abafazi nabentwana babona ngaMadoda ukweyaluka
   Thina siphuma kwano_Mamba kwamfazi omavuthu sandoda.
   nguMthombeni _Mthombo ongatjhiko ,ongehla kwendubazi nendubazana -uzele kwasela namathole.
   Leli lithole -lako Komokazana izembe elide ngokuphala amanye ngamaberego sitjho abomzangobe nabosele. Mthombeni {ndiyase} 0791497885.

 6. Bongiwe Lolo mathebe

  Arha,…. Mandebele mina ngimzukulwana wakwa Ntuli ngimtwane besuthwini kwa mathebe bavela nge ntwane edennelton Mpumalanga bengibawa irhelebho lesithakazelo sakwa mathebe

 7. BONGANI NDALA

  Lotjhani Mandebele. Boke abanekareko lokwazi iimbongo zemakhabo, abavakatjhele ikhasi elikuFacebook elithi ”IIMBONGO ZESKHETHU” babuze khona ngapho bazokurhelebheka. begodu nakhu okunye maNdebele, ngesiNdebele asithi ”IZITHAKAZELO”, kodwana sithi ”IINANAZELO” nofana isinanazelo sakwa Mahlangu…

 8. BONGANI NDALA

  okhunye engithanda ukukudlulisa kukuthi umlando otlolwe ngehla lo uyatjhoda begodu akusiliqiniso ukuthi ikosi yestjhaba samaNdebele yokuthoma yayinguMafana. amakhosi westjhaba samaNdebele ngokulandelana kwawo ngila alandelako. Atlolwe kusukela kweyokuthoma : Mabhudu, Ndebele, Mkhalangana, Mntrungwa, Jonono, Nanasi, Mafana, Musi, bese uMusi ngowabeletha uManala, uNzunza, Masombuka, Thombeni, Mrhwaduba, Sibasa, Dlomu no .

 9. Mr sibiya

  Lothjani noke ngibawa ukwazi ngesibongo sami sakwa sibiya owaziko angitjele ngokuba khona kwaso emandebeleni ngoba ngizwa batjho asithathani nomathibela ngirarekile ngibawa isizo mina ngilindebele elipheleleko umswa ngamabeletho

 10. D. Mahlangu

  Lotjhani Mandebele
  Bengibawa bona ningithumelele immbongo ezipheleleko zakwaMahlangu Ndimande, kaNdzunza, uMathundele ‘dwaleni umthondo wangalibisi. Ijeke libovu manzophondo…

 11. stephen

  Lotjhani mandebele wekhethu ngibawa irhelebho ngezithakazelo sakwa bongwe kamagobholi ngingathokoza khulu bakwethu. Osaziko anga watsup kile number 0718515256

 12. Bongani

  Lotjhani maNdebele. bengibawa ningisize ngemvelaphi yakwa Thugwana. ngihlala ngizwa ngemvelaphi yezinye iimbongo kodwana sakwa Thungwana angisazi imvelaphi yaso. begodu ngizokusizakala ngombana nginguThugwana isibongo sami.
  Ngiyathokoza

 13. Eddy

  Ndebele People left Kzn with Mzilikazi.They were originally Zulu.Just as they r told in Zimbabwe lesotho Botswana.They settled In Pretoria.Prior the war where the Tswana had a treaty with Boers and fought the Ndebele with Guns and Mzilikazi lost the war and ran of to Zim via Botswana.Arears Mzilikazi was in control of was from Free state parts of eastern cape northern cape north west gauteng and limpopo.A lot of ndebele stayed behind as their empire had crushed.Some for survival changed to Tswana and Pedi clans while the others remaned as they r the oned u find in Kwandebele.I c they wrote about Amabacha.Amabacha Are Zulu people who during the 1800 migrated to Eastern Cape Some.As they r bo Mageba.They r directly related to the Zulu royal family.So some of these stories written are in contraction to fact as they contradict time and origin.I think more Ndebele people must do research in terms of clan names cause some of these are living people are origins can be traced if u go to the kzn.But sometimes because they lived with the pedi and Tswana.Confusion occured.

  1. BONGANI

   (First sentence removed) But I don’t blame you, ts just what you were told. However, let me correct you and your previous Zulu generation that came With this false history about the ndebele people. They wannet to change real history and give people wrong history that proclaim Zulu tribe as the main Nguni tribe that all these tribes came from. But, I’m glad that some of Zulu people know exactly that Zulu tribe is one of the smallest tribes with history that started from around the 1800. Before this period, there was no Zulu tribe or clan. Shaka was the one who founded amaZulu, when he incorporated all the clans around under his newly formed Zulu nation. Many of Zulu people ignore this part because it exposes how the Zulu nation came about instead of the belief that Zulu tribe existed long ago before any tribe could immerge. COMING TO THE NDEBELE part. Ndebele people existed long ago, over 400 years before the emergence of the Zulu nation. As the title of this page states it ‘Ndebele of Musi’, the Zulus have no idea of who is Musi, who is Mafana and Jonono as well. Emnambiti used to be called Jonono’s kop. Confidently, Zulu also have no idea who is Jonono. In the north east of kzn so close to Swaziland, there is a place called ‘Mahlungulu’, also the Zulus have no idea what is ‘Mahlungulu’. If they know all that I’ve mentioned above, then they definitely stop saying ndebele people were originally Zulu, instead would say Zulus originated from ndebele tribe. What I’ve mentioned above confirms that ndebele people came from the south east (where there is kzn today) before coming to Transvaal. But that was around 1400. Because the last king to rule amandebele in the south east was king Jonono in Jonono’s kop presently called emnambiti. By this time, even in your recorded history there was no Zulu or something of Zulu nature. Musi was the last king to rule a united amandebele before their separation to Nzunza and Manala ndebele. Musi died In 1630, close to 200 years before Shaka dirth. Nzilikazi found the ndebele people already separated.

   Author’s note:
   Bongani Ndala; this page was written here with the aim of educating the Afrikan people about their history and to promote discussion. No matter how we differ in what we know, insults are uncalled for.

   1. BONGANI

    Dear author, I’m actually glad that you scrutinise every comment being posted here. I apologise for ‘insulting’ other people here. But it angers me very much to see some people robbing others. You as well have to account for this as the initial short history at the beginning about Ndebele people is incorrect. Presently Ndebele people are lost and know nothing about their real history because of similar things and incorrect information tha the previous generation was told. Thanks to our royal houses that managed to preserve this crucial history of Amandebele for such a very long time.

    From the Author

    Can you elaborate more Mr Ndala on what I have to account for. At no stage had I tried to distort any nation’s history. I repeat: the aim of this blog is to educate each other and sort the mistakes which can be identified. I have published to public known information, I would advice those who know differently to help correct those perceived mistakes.
    Thank you very much for your response.

    Mbathastan

   2. Eddy

    Shaka was not the first King of the Zulu.Prior him was Senzangakhona Prior him Jama.The History u read about Zulu people is from a European point of view.The Zulu was not a small tribe it was was one of the major Nguni clans.Their stay can be traced from over 2000 years ago firstly originating from Egypt and Settled in East Africa and settled two thousand years ago In arrival with other Nguni clans 2000 years ago.They The Bhaca who r members of the royal Zulu house hence they r Bo Zulu Mageba split during the mfecane times and migrated to the Eastern cape some.The only people i know with a surname Ndebele r Zulu people.Shaka was the first who came with the inter mixing of clans.Hence with most Nguni clan who broke away from the Zulu nation like the Swati and Some shangaan and xhosa u find each and Every clan like The Dlamini,Khumalo,Ndlovu,Ntuli Ngwenya,Ncube,Jiyane ,Nyati and sent them with Different Generals to conquer other tribes
    THE SWATI NATION ORIGINATES IN PONGOLA AND WAS LED BY NGWENYA WHO WERE GREAT STRATEGIST AT WAR AND HIGHLY TRUSTED BY SHAKA HENCE U FIND THEM IN MOST NGUNI TRIBES WHO SPLIT FROM THE ZULU NATION.AND DLAMINI WHO WAS CHIEF OF ONE OF THE NGWANE CLANS AND A RELATIVE TO SHAKA.AFTER HIS DEATH WICH WAS CAUSE BY HIS ASSASINATION BY HIS BROTHER.THE PEOPLE GRADUALLY MIGRATED TO THE NOW ZWAZILAND WITH ALOT OF PEOPLE WHO WERE ART OF THE ZULU NATION HENCE SWATI PEOPLE HAVE THE SAME SURNAMES AS ZULU PEOPLE ETC.Dlamini,Ngwenya,Khumalo,Buthelezi,Nkomo,Ntshangase
    THEY TRAVELED TO THE NOW ZWAZILAND VIA MOZAMBIQUE AND SETTLED IN NOW ZWAZILAND THE INTERACTED A LOT WITH ONE ONE OF THE ZULU CLANS THE TEMBE.IT IS BELIEVED SHAKA HAD A CHILD OF WICH HIS MOTHER HID FROM HIM AND TOOK HIM TO THE TEMBE OF WICH WERE STAYING WITH THE NOW TEMBE.THE SWATI ROYAL FAMILY IS CLOSELY IN BLOOD RELATION TO THE ZULU ROYAL.IT IS BELIEVED THAT SHAKAS AIR’S ARE HIDDEN IN ZWAZILAND
    ZULU HISTORY HAS BEEN TWISTED AND TORMENTED FOR YEARS BY EUROPEAN PERCEPTION.NGUNI GROUPS HAVE SIMILARITIES AND THE STORIES WERE TWISTED TO CAUSE seperation.The Zulu Custom of Face Cutting and Stretching earlobes wich is also practices by the Bacha who r directly related to the Zulu royal house and Some Ndebele and other Nguni groups who split from the Zulu nation.Ndebele in Zim Botswana Eastern Cape Lesotho trace the origin to Mzilikakzi Khumalo who was General of Shaka and King of the Khumalo Son of Mashobane and The Mother was Daughter of the Ndwandwe King Zwide Nxumalo Ka Langa.Distancing urselves as Ndebele people is loosing urselves.Within Kingdoms there r subkingdoms and within Kingdoms there r subchiefs.Zwide was also related and can trace themselves to Malandela great great grandson of Nguni .The fore farther of all Nguni’s.Nguniland settled in the East coast of South africa 2000 years ago and intetmarried with the khoisan.Mzilikazi was the main king of the Mtungwa.Hence Mtungwa is the royal surname of the Ndebele moving away to another place does not seperate u from ur people.U can be a Mtungwa,Gatsheni ,Mageba and eithe be Zulu,Xhosa,Swati or Ndebele these r regimentsin most the swati and ndebele and shanggan wich were created by shaka to go and conquer and build the zulu empire and some never returned.These r only a few of the nation wich split from the zulu.Every nation has a seniir royal house.Like The British who r more senior and settle in a small area to repredent ellitness.Like in the Batswa the Bahurutshe are more Senior part of the Bakwena house.Ndebeles ar not only in kwandebele remember it was a migration and Ndebele in lesotho who is a mosotho never reached pretoria or zimbabwe or botswana or the north west.Aftet Mzilikazi died the Ndebele nation split and the main body ended up in now Zimbabwe.Hence u do find Khumalos ,Ngwenya’s Mahlangu’s,Mabena,Ntuli’s ,Mnguni’s in Zimbabwe Matebele land.Ndebele’s r everywere from limpopo to the northewest and because rhey were scattrerd and left behind during Mzilikazi defeat from the war against the boers others took on other nations idendities.Everywhere u go from lesotho to Botswana Ndebele people tell u they arrived there through Mzilkazi and were originally Zulu.There are alot of nations who split gro. The Zulu some retain theor customs and some forgot and are also confused and some submerged in to other nations.The other clans talked aboout like the Bacha wich I read are even Zulu even if the went to the Eastern cape and form part of the xhosa nation now.It’s very important not to assume.Zulu people cannot know that place in Zwaziland or kwandebele.If a tribe seperstes from another tribe they move elsewhere and create their own history and denying their past and creating their own for self entitlement will cause a lost soul.The Zulu were not a small tribe they were one of the bigger Nguni clans not the biggst.The Mthethwa were the largest and in Nguni culture it was known of Shakas coming to unify his people.Proper history must be presented cause what is witten on the internet is mostly assumption and mostly twisted stories wriiten by Europeans.Alot of Ndebeles must make proper research and Nguni’s.Eg.Mzilikazi’s son was born in Grahams town hence other ndebele’s in Zimbabwe have a xhosa accent.Mzilikazi was one of shaka’s greatest Generals and prior leaving him conqured manny a nations.Hence even some Ndebele in Zimbabwe are from Sotho’s and Tswana’s.And people Shaka was not the First Zulu King he was it’s Greatest.And secondly to bring some common sense.Not àllĺ Zulu are Mageba,Not all Ndebele are Mtungwa Not all swati are Ngwane.Shaka unfied Nguni people hence he intermingle Nguni people and regiments hence Ndebele People Swati Xhosa and Some shangaan u find people from different Nguni houses.Prior a regiment will only be a Khumalo regiment and Ndwandwe regiment Or an Nkosi regiment ora subclan coming from the same house.And I saw the in the topic were whoever wrote the topic cought himself and said the Ndebele split from the Bhaca.The Bhaca are infact directly bo Mageba Zulu and branched off during difecane to the Eastetn cape flering wars and prior some coming back.Hence I realised someone was assuming history.History on assumption is dangerous

   3. BONGANI

    Eddy my brother. Saw your comment a few days ago, couldn’t read through, just needed much time. But you just confirmed that everything I know about the Zulu history is just what you know and that is it, nothing more to add. To remind you a bit, I did a lot of research about the Zulu history, the Ngunis and all related tribes in African. Well, in this case, im presenting you with the findings which a lot of Ndebele people themselves do not know because of the history that the Zulus gave them. I also studied IsiZulu at school, because isindebele was not available. Isindebele was only available at school in Kwandebele in 1985. Why is isindebele was not available in schools and areas where ndebele speaking people were dominant? The reason was, after the Mapoch wars between the ndebeles and Boers, (look for ‘mapoch wars’) the ndebeles lost the fight and the whole community was scattered across the farms to be slaves of white farmers. They were also denied the right to education. This was years before the end of colonisation. Other tribes, zulus, Xhosa’s, pedis, etc got to school. That is the reason why even recently ndebeles were behind academically. This then gave Zulus the advantage to the modify history as they wanted. …… Eddy, I previously mentioned the kings of thr ndebele people. The reason ndebele people found in Lesotho would say nzilikazi is their founder is because if the info they fnd on the internet. Even some of the ndebeles in kwandebele know mzilikazi as the founder of Ndebele people. Mzilikazi only attacked the manala ndebeles in Pretoria moved to Zim with them. Ndebeles had long existed. King who ruled ndebele people from their beginning; uMabhudu, Ndebele, Mkhalangana, Mntrungwa, Jonono, Nanasi, Mafana, Mhlanga, musi, nzunza/manala… down till today. The reason Mahlangu is called Mntrungwa is because of the fourth king Mntrungwa who ruled amandebele. You don’t know all the kings ive mentioned here, to prove your claim that Ndebeles come from the Zulus, explain who these people are, and the reason why emnambiti was called Jonono’s kop? And the uMhlanga as well??

 14. prudence mahlangu

  Lotjhani mandebele ngingu mahlangu umarudili uza ngemva kwabobani abomahlangu begodu nesinanazelo sakhe ngiyasibawa

  1. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Nzuza is the originator of what is called intelezi.visit ibanganathubana and see the very big tombstone of Nzuza.The kingdom calls

 15. Bheki Mabhena Iiciniso lihle ndebele lekhethu .abo Mabhena ngebekosini that’s why nase Zimbabwe, u Nqobile Mabhena uyikosi ,e Zambia bakhona,nase Botswana bakhona but ba originater la e Pretoria. Ithoro ka Musi ka mhlanga izibulo lakhe ungewasekosini Bheki uyi Mbuduma usigwegwe sako bingweni umasoka asokile ,umarhagwa wakomsose,umarhaganisa wakozandi,unqagu nomzimba wakhe .no Pofu ,Ndithi,Matshaba,u can name them .bathathwa ngu Mzilikazi wafikela e Mbibane now cullinan kubusa u Sibindi wagalima amabutho ukuyohlasela e Botswana Wa defeater makabuya wathumela amabutho wekosi u Sibindi Mabhena ukuthi bayombikela ukuthi sebafikile ne Nkomo begodu ufuna ukumlobolela umfazi owaye amuphe yena ,wasala aluka amano namabutho wakhe wakwa khumalo babulala u Sibindi wathatha abandu wadlulela kwa Nzunza wabulala ikosi umagogongo.ngakho ke ngithanda ukukutshela ukuthi uli Ndebele lika Silamba nabo Mgibe ,mbedlengani ka Mbhongo, Makhosoke :thats why amandebele we Zimbabwe nikhuluma ukufana nama ndebele for example nithi gadesi instead of nje or manje nathi sikhuluma njalo :ihlabathi yigculwani:indlu yikumba:iskhwama yimbada:umbila,umumbu, etc and we are so proud of our strong language.Ulindebele nawe you must visit our heritage sites komjekejeke,komrimitjhi,rosenekal ,kwasimkhulu you will learn more chief

 16. Sinki Mahlangu (Ndimande kaNzunza)kaKiri kaMnyawe

  Sinki Ndimande kaNzunza Mahlangu

  Ngiyathokoza Bongani ngelwazi lakho lomlando wamaNdebele, kodwana ukugcwalisa kilokho kwakho, uMzilikazi wabulala ingonyama yaManala neyamaNzunza uMagodongo, kungakho nawungabetha ikhomphuyutha ngoMagodongo, banengi aboMagodongo eZimbabwe. Indodana kaMzilikazi kwaba nguLobengula. UMzilikazi wabulala amadodana kaMagodongo, kanti kwasinda uMabhoko, obekamncancani ngaleso sikhathi, kanti wabanjelwa bosongwanakhe uMrhabuli, ubukhosi bukaMzilikazi baphelela kuLobengula, emva kwalokho balwa namaNgisi namaShona, lapho kwabangela bona amaShona ngaphasi koburholi buka Mugabe, kwabulawa 20 000 yamaNdebele weZimbabwe kwaBulawayo, uMugabe wasizwa majoni we-South Krea. AmaNdebele weZimbabwe aneembongo zamaNdebele (Mabhena, Mahlangu, Skhosana, Sithole,Dube, Moyo, Ncube,Mncube,Mpofu, Dlodlo, nezinye iimbongo zesiNguni.

 17. Bongani Mthombeni

  Anyone who is intrested to know iimbongo nomlandu wakwaMthombeni he can call me siwuhlalise kuhle.
  what i know kuthi this surname family history its one of the oldest surname in history because Mthombeni was born by King Musi by the first wife who first gave birth to Manala. so Skhosana was the first born son of the king but He couldn”t rule bcause he wass born bythe second wife {skhosana and Masombuka}
  And we are the of of the few dominating surname in history because we are every where at kzn Mthombeni u “lwandle” at Venda Mthombeni rules even today ,Tsonga nation as Chief,, Pedi as Mthombeni {Kekana} ,swaziland and Nelspruit Mthombeni is a ruler the, as{Magagula}.
  Even in zimbabwe sikhona kwabulawayo as chiefs and amoungs others sino Mthombeni Undiyase no_Siluma. so where Mthombeni is not a chief its hearin Ndebele nation we his kingdom comes from, its so said but history remain thina siphuma ku King Musi by his first wife.

  1. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Firstly we need to understand that the name Bulawayo originated from King Shaka’s kraal at Kwabulawayo at this area ,you find the ruler Prince Sam Zulu the brother to Paramount King Goodwill Zwelithini.
   This is the area district where you will find Nandi’s grave,Nzuza’s grave,Mandawe cross,a lonely soldier’s tomb and more.
   Creating more fictional is wasting generations to come.

  2. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Music clan was depositioned by the apartheid regime at Brits and Mkhalipi(Mogale)the warrior given power after colluding with whites.

 18. HELLO , NAME IS KLAAS RADINGWANA IN LIMPOPO PROVINCE JANE FURSE (SEKHUKHUNE). I AM LOOKING FOR MY FATHER ELVIS MAHLANGU WHO WAS STAYING IN BENONI EARLY 1974. MY TOLD ME THAT ELVIS WAS A HAWKER AND HE WAS SPENDING MUCH OF HIS TIME IN A FACTORY CALLED MAPHEPHENG/PAPER FACTORY.
  I WENT TO BENONI TO ASK SOME OF THE PEOPLE THAT ARE STILL WORKING UNDER THAT FACTORY BUT NO KNOWS HIM,BUT ONE OLD MAN TOLD ME THAT HE WAS FROM EITHER BUSHBUCKRIDGE OR NELSPRUIT. PLEASE HELP ME FIND MY FATHER, I WAS BORN IN 1975 AND MY MOTHER ‘S NAME IS ROSINA RADINGWANA

  KIND REGARD , KLAAS RADINGWANA
  CELL NO : 0762531448

  1. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

   Radingwana are barolong who walked away from Kimberly where their king was Moffat.ke ba bona tholo ba go ipitsa ditlou as they lived a long time under Aphane,Radingwane, Ramphisa,Rakgotho,Kgohlo,Seoka and Hlahla wa morolong, are the creators of Tsiane/rakgetsi healing.

 19. Martin Mabena

  Hi
  i am Mabena Mbuduma can anyone who knows all izithakazelo zakwa Mabena Mbuduma angithumele zona please kwi e mail martin.mabenaeskom.co.za

 20. Aphane Matsatsela gener8 of Mbopha

  The first freedom was brought by Mbopha ka Sithai to all the nations who where captured by Shaka,Mhwaduba,Baroka ba Ntsoane used to phahla for all those freed.Mhwaduba called this multi nation aMasela(Mahula/makhula as pronounced by Zulus and Xhosa’s. He gave them the name after Wegkop battle in Heibron.

  Mkhalipi(mkhali/mogale) with His old warrior friend Mzilikazi,wanted to overpower Mbopha at Pretoria.
  During Vhalalapho(keerhom) @ Valhalla, Tshwane the son of Mamelodi was the last group warrior killed after been disarmed,questioned, denying to point the direction which Matebele went.Mabopane the father of Madiba was left with his clan hiding on the north side of mkhali(mogale/magaliesberg).Mhlanga’s children were left as the only Ndlovus ruled by Basothos of Mhwaduba.

  Mbopha separated from Mzilikazi at Umzingowami in Rhodesia when they fought for the Liebenberg daughters. 2 of them went with Mzilikazi and 1 Debra crossed back Limpopo river at Ellisras Mathanjeni(marapong)
  They fought again with voortrekkers at Makapansgat(spatpat sekgojhwe ndonnye the moledene ngabe e gape makgowa)Golweni@Mghombani(mokopane).they all styled with Aphane ka makapani Manyadas son at an area named by Brits as Smugglers Union(Mehlareng).
  More stories are formed because every clan wants to be called the paramount one. Mbopha freed all matebele.

 21. Mkhuze Mahlangu

  LAMULA

  IZITHAKAZELO ZAKWA LAMULA:

  Mahlangu Lamula

  NguLamula ka Maqandel’irhosh’elimnyama amany’ayakhanya

  NguLamul’owalamula iinkunzi zisilwa ngathana wazilisa zabulalana

  NguLamula owakh’endleleni ngabomu, owakhel’abadluli nabagoduli

  Ngumbulali obulala senga ubulel’izolo

  uLamula waphikukupha kwaze kwandinw’ilanga

  Ngumazumazumane, ozuma kwaze kwasa

  Ngusidabula ntambo abanye basakhungathekile

  Ngumagalela ngentong’engakabazwa amaxholo asal’ ehloko yendoda

  Ngunxeba limdondosile alibonwa libonwa mntwana owelelesayo

  Banamanga ababuy’ekulindeni bathi

  Amabele aphalazile kanti amabel’akitibele

 22. Musa Mahlangu

  Lotjhani ngibawa umlandu womdeni wakwa Mahlangu Mgwezane koSoThinabantu. Mangabe kunencwadi enaloyo mlandu ngibawa igama layo.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s