Ndlovu

Abakwa Ndlovu oGatsheni bangabe Nguni:
U-Gatsheni wazala u Lamula,
U-Lamula wazala u Zingelwayo,
U-Zingelwayo wazala uMpongo,
U-Mpongo wazala uNgema,
U-Ngema wazala uMdingi

Izithakazelo zakwa Ndlovu
Gatsheni, Boya beNyathi,
Obusonga busombuluka,
Mpongo ka Zingelwayo,
Nina bakwa Ndlovu zidla ekhaya ngokweswela abelusi,
Zase ziluswa intombi uDemazane,
Nina baka Demazane Ntombazane,
Nina bakwasihlangu sihle,
Mthiyane!
Ngokuthiya amadoda emazibukweni,
Mdubusi!

Advertisements

125 thoughts on “Ndlovu

  1. zanele ndlovu

   Qinisile thobile coz nami ngwakandlovu n it luk like sihlobene nazo zonke ibongo manje if silandela ngokusho kwethakazelo

   1. theophylus dumile

    Bakithi yinkinga le ngoba sithola imilando eminingi eyahlukene ngemvelaphi yethu boGatsheni.

 1. Akhona Ndlovu

  Mina ngicabanga ukuth sihlukana as omkhokho bethu were probably siblings and children who were then cousins, and then new names came up and so new surnames were made kodwa sonke we fall under the same umbreller. Eg. uNdlovu, Gatsheni owakhe omuzi wakhula waba ngangoboya’benyathim kwabakhona oDamezane lapho, oMthiyane, oMdubisi etc, whereas im assuming uNdlangamandla was his brother and kowakhe umuzi wakhulu naye banda njengoboya’nyathi kodwa kwakho wonke ke lamagama abantu abazithakazela ngawu.. Nabanye ke ngokunjalo. This is not a fact, but ngokubheka kwami im assuming ukuth sihlukana kanjalo.. Okusho ukuth sihlobene ngoba uyisemkhulu wethu sonke ukhokho wethu uyena uNdlovu..

  1. mandla

   ulushaba kuthiwa udabuka enyakatho wabaleka kuliwa wafika e south coast wahlala khona waze wakhula kwavela esekhulile ukuthi igama ulushaba kodwa yena undlovu engingakwazi ukuthi ubukhosi ubuthole kanjani

  2. MaGatsheni
   ULushaba yebo uNdlovu kuthiwa wabaleka wehlela eningizimu. Mayelandelwa ke izimpi mabeficwa baziphika bathi bona bawuLushaba lukaNgodi okuyena owayebahola ngaleso sikhathi. Kwase babuya lamabutho abuyela kaLushaba banikwa utshwala bathe bangadakwa babulala. Basuke bayozinza eTshemahlamvu kude buduze ne Port Shepstone lapo babanomhlaba ke Kwase kuvela ubukhosi bakwaLushaba nesizwe sasOshabeni ubukhosi baholwa inkosi UDingizwe kwawela kuSnqanda kwehikela kuZiwengu

   Sizwa kuthiwa ke kwaZulu isilo sabayalela ukuthi babe oNdlovu kuma ID ngoba ekwisona sibongo esaziwa endlunkulu uNdlovu. Njengamanje kunemicimbi eseyenziwa kuguqulwa uLushaba ebuyela kaNdlovu

   Mpongo!!!

 2. msindiseni

  Mina ngami kuthi sihlukene ngokhokho njengokuthi mina ngizalwa Ngumpongo kuze kufike kubaba ongizalayo, but magatsheni kumele sulandele umsuka wethu nezingane zethu zazi zifundiswe. Baningi asebethatha isibongo sethu ngokusithanda but bungazi.like ma uthi Uzingelwayo aphike athi unguNdlovu. Lol masilungiseni

  1. Lindokuhle

   Yaz nami mfethu ngazi ukuthi oNdlovu bango zingelwayo futhi ngine ntshisekelo ngokwazi ngesibongosami. okungididayo futhi i lendaba yokuthi khona o oNdlovu abangasiyena u Gatsheni. ngcela ungichazela kabanzi uma unolwazi ngakho

 3. Mina ngingu-Ndlovu
  Ngonyama
  Boya benyathi
  Obsonga b’sombuluke

  Uyabona ekhaya maw’ngakhuleka uthi-Gatsheni or uthi Mpongo, noma uthi Ndlangamandla. Abavumi, bathi thina so-Ngonyama, into eng’xakayo angaz ukuth kuhlukene kanjani.
  Ngake ngaz’hlupha ngith ng’yabuza ukuth s’hlukana kuphi, kodwa akekho owag’phendula.

  Ondlovu Ngonyama ubathola kakhulu e-Mpofane Mooi River, nako-Mpendle.

  Ng’cela onolwazi ang’chazele ukuth kanti sihlukana kanjan, shlukana kuphi, ngoba egcineni sonke so-Ndlovu.

  I-whatsapp number yam: 0847551219

 4. Sphiwe

  Mina ngfisa uyichaze ukusuka kwake uNdlovu phecelezi udabuka kuphi ngoba bakhomba eSwazini nakoLesotho sengdidekile manje okangonyama wehlela ngezansi

 5. Goodness Nelisiwe Ndlovu

  Mina ngu Ndlovu, Gatsheni, boyabenyathi uqgubeke njalo, oMpongo and ngokutshelwa obaba bathi akekho umZulu kaNdlovu sonke siqhamuka eLesotho kodwa omkhulu bahla ngesisululu angazi noma iqiniso yini mina ngithanda kabi kwazi ngemvelaphi yakithi
  M

  1. Nami ngazi ukuthi, oNdlovu abawona amaZulu, singabeSotho. Masizibiza Sotho… Ndlovu; Msuthu, Ndlangamandla, Mgebisa kaQholo, Ngwadla emabhudla; Ndlovu ezidle khaya ngokuswelakala kwabelusi zaze zaluswa intombazane uDemazana. Zingubo ezinomvu, wena oyangenhloko lakikhona ukufa, njalo njalo

  2. Nonhlanhla Ndlovu

   Yes sis Neliswa nam I was told that oNdlovu abesuthu. Kodwa ngizwa kthiwa bahlukene khona oNdlovu abawo Msuthu abase swazini aiy emazulwini angkaze ngizwe kthiwe singabe zulu

 6. Nami ngivumelana nawe. Umlando uyaveza ukuthi isizwe esiqamba izibongo ngezilwane ngamaPedi, kodwa amaPedi asondelene nezinye izozwe zabeSuthu okwenza kube khona indida enkulu. Sengivala nje, angimukhuthazi uNdlovu ukuthi abheke umlando wakhe kukaNguni namaZulu ngoba isimo senhlalo yamaPedi sikhomba ukuthi sivela kumaPedi! Ucwaningo masilususele esizweni samaPedi.

 7. Polite Ndlovu

  Sanibonani, Sanibonaa bakwethu, ngiyayibongela kuni nonke bakwaNdlovu, ngithi nje isihlahla sinempande eyondwa masibeyimbumba nathi.

 8. Sifiso Ndlovu

  Sanibona. Ngiyabonga for the information shared by all. Nami sekunesikhathi ngifuna ukwazi imvelaphi. Kodwa engigcine ngikuthola ukuthi savela eLesotho seza kwelakaZulu. Mina ngizalwa uZwelikayise ezalwa uThabalala ezalwa uSomevane owabe engowaseLesotho. This dates back to 1700 if I work it out. My dad was born in the late 1800 in KZN. Died in 1988 estimated age of 104. My eldest brother was born in 1909 and died in 1996. Ngingajabula uma nami ngingathola ulwazi oluqondile ngemvelaphi yethu.

 9. ngonyama

  Ayi nami bondlovu ngiyadideka manje umsa ngifunda amacomment enu,thina ekhaya gatsheni ngonyama mpongo kuhamba konke okungangeni umkhandeli

 10. bongani

  Mina ngingu ndlovu ndlangamandla ngokudlamandebele inkomo zadla Ekhaya ngokuswela abelusi zaze zaluswa intombazane udemazane umdubuse Ka radebe mshotho
  So ndlovu are sotho or zulu I really need to know
  If someone can help me wattsup 0790322586

 11. linda

  Angeke sibe abesuthu. Singavele sibe abaqhamuka eZimbabwe ngoba oNdlovu bandile khona kanti abanye abaningi baseSwazini. Usungazibukela nawe umzila esifika ngawo

 12. Landani Ndlovu

  Isibongo ngasinye sinezindlu ngokwahlukana kwazo.okungididayo Mina kuthiwa uNdlovu oGatsheni bangabeNguni manje kuvela ukuthi oNdlovu abesuthu kwenzekani kanti?

 13. Mduduzi

  Ulimi lunokucacisa ukuthi umuntu ungu ubani. Ngiyezwa kuthiwa oNdlovu ngabe Suthu kodwa bekhona o Tlou ebaSuthwini okuyigama elichaza indlovu. Angisho ukuthi ngithini kodwa ngokwami ngokuhlola ulimi kanye nezibongo nezithakazelo…oNdlovu bangaba Nguni. (my opinion, no offence)

 14. Ndlovukazi ka MaNdlovu

  Mmmm nam ngazi siluzalo olwaqhamuka eSwazini kodwa uma umkhulu echaza uyasho kuthi wabaleka ngesimo thizen Waze wayofika e Malawi….
  Manje kuyacaca kuthi bekukhona ukushintjana la Phakathi kwezizwe … Impande yo Ndlovu iphuma eSwatini….
  Siyabonga ngokusipha ulwaz olujulile

  1. Zwi

   ngiyacamanga ukuthi uyibambe kakuhle ke lapho mntakama, kodwa amaSwazi abengabizwa ngokuthi amaSwazi ngalezonkthi kodwa wayebizwa ngokuthi abaMbo or amaThonga. ngokuba uNdluvu lo wayeyinkosi uma sizwa kahle futhi wazala isizwe esikhulu ngempela ngoba isithakazelo siyasho sithi uboya benyathi buya buyasombuluka. kuthiwa umbhemi lo walda ekhaya okuthi walala nodadewabo njengokusho kwesithakazelo sakhe uma sithi unkomo zadla ekhaya ngokweswela abelusi. uNdlovu wanda naye waphenduka usanda nezwe wagcwala yonke ndawo ngamafuphi onke amathafa lapha ekuhlaleni. o Ndlovu bangabe Nguni kahle abevela kulendlu yabaMbo ezele umThonga ophinde wazala uDlamini. oNdlovu bangabantu bakwalanga nabo njengamaSwazi, amaHlubi, amaThonga (Shangane) Ndebele, Mpondomise, amaMpondo, amaXesibe, amaBomvana, amaNgwane, amaBhaca(imiNjoli), amaZizi, amaBhele, Imithethwa (Dingiswayo)
   Into enye okumele siyikhumbule ukuthi abeSuthu siyazalana nabo, bangabogogo bethu ngafuphi nje inengi labeNguni linegazi labeSuthu. Indawo le yaseSwazini eyabeSuthu ngokweciniso eliphelele. amaKhalanga lawa laphayana eZim angabantu bakwalanga abangabenguni ngokweciniso. Into eyenzeka laphayana ifani ntse nale eyenzeka kusizwe samaNdebele. Lokhu ukungangabe lungu kwehluleka ukuba biza kahle ukuthi ngabantu bakwaLanga kwakulokhu kubiza Kalanga njengoba kwenza nalaphayana umasithu Mkhulu woMkhulu kwase kona kuthi Nkulunkulu into ongeke wayichaza ukuthi ingabe iyakuphi ngokwenkulumo yethu.

   Ngiye ngathi ukufanisa nangamaNdebele, eligama linendelelo enkulu kahle ngokuba livela kubeSuthu (Litebele) meaning a wonderer. Into ebuhlungu ukuthi lafika lancamathela kubona njeba nanamhlanje babizwa ukuthi ngamaNdebele. Iciniso ukumele sikhumbuzane lona ukuthi u Ndlovu akakho kude leyandlu yeseSwazini futhi nalaba ababizwa ngamaShangane namuhla solo bayindlu eyodwa nale yaseSwazini ngokuzalwa futhi baduze kakhulu nalo uma sibheka emuva.

   Inhloso yami bengifuna okwenaba kulokhu ngithi ukubuyela emuva kancane bantwanabasekhaya kodwa isikhathi anginaso eseneleyo. Kodwa yazini lokhu okulandelayo abeNguni babehlukane kabili kwakuno Mbo kanye noLala( uLala ke uzale indlu yakwaZulu kanye nendlu yakwaXhosa xa lithetha ibali). Masingethuki uma sizwa ukuthi kukhona oNdlovu babeSuthu noma ezinye izizwe ngokuba abantu babekade banda baphinde bafuduke baye kwezinye indawo behamba bafuna amadlelo aluhlaza abanye babalekela ukubulawa ngenxa yemibango. Kodwa ngiphinde ngigcizelele uNdlovu ungenye yendlu endala phaya endlini yabaMbo ngokuzalwa. 072 696 5499.
   Okunye sengihamba ukuthi ngicela ucaphelise izibongo zama Kalanga zikhona phaya endlini yabeNguni phecelezi eyamaSwazi, amaHlubi, amaShangane kodwa kwaNdebele ziphelele zonke.

   Ndiyakwamukela kwile number engentla mntanexhegu

  2. Siya Maneli (Gatsheni kaNdlovu)

   uNdlovu akasuki eSwazini okudlula loko amaSwati ngama Nguni ukufana nama Ndebele or Tebele (as they were called ukufika kwawo ePitoli noMzilikazi after belwe noShaka), kufana namaZulu kunye namaXhosa. uNdlovu bekaphantsi kuka Mzilikazi akusingomaZulu none any clan but ngama Nguni phatsi koNtu as amaZulu athi akhulama isiNtu kunye namaXhosa. Uma bathi ungumZulu or Xhosa loko kuthi you direct from uXhosa or uZulu kufana namaHlubi or amaMpodo and or Mpondomise nabanye ngobubanzi akusimaZulu or Xhosa or even Sotho. Also kukho umahluko phakthi kukaSuthu noSotho, uNokhala uMaduna uJiyane ngumaSuthu not Sotho, uSotho uquka amaSotho namaPedi kunye namaTshwane apho uMzilikazi efikele kona ePetoli waze wakhuphuka waya eZimbabwe naseMalawi hence uthola amaNdebele kuzindawo.
   uRhadebe or Radebe or Hadebe kumaSuthu and oRhadebe ngama-Hlubi (iNkosi) nabo ngesikhathi sikaShaka, uShaka ebefuna bangene kumaZulu kufana nathi namaShangane under uSoshangane and uNdlovu uyamthola kuma Shangane note Shangane not Tsonga ngoba uSoshangane uthole amaTsonga eMozambekwe uma ebaleka kwisandla sikaShaka.
   Mna ngizalwa kwaRhadebe nginguGatsheni umzukulwa wasemaTshaweni nama Cethe apha e-Eastern Cape (EC), manje loko akusho ukuthi ngingumXhosa since ngizalelwe eEC nginguMzukulwa weNkosi zamaXhosa uTshawe hayi iNduna ukufana noMadiba also not Hlubi ngoba ngizalwa nguMa-Rhadebe. Abakhulu bakithi babaleka/ Mfuduko from KZN also know as Zulu-Land ngezikhathi zikaGatsheni noShaka, ukufana ne Eastern Cape (Transkie) KwaGcaleka in times of uTshawe.

 15. Ntlonipho Ndlovu

  Hi everyone. I need help and guidance. Anyone who can tell me more about surname, I’d be really grateful. I need to know of my origin. My whatsapp number is 0633856945. I’d really appreciate your help my brothers and sisters

 16. Bonginkosi Skele

  Molweni nonke MaNdlovu amahĺe,endikwaziyo mna zonke izizwe zabeNguni zidabuka eCentral Africa, zehla nge Nile river, zihambe zishiyeka kulamazwe zazokuma kwaZulu, zasabalala ke ngenxa yemfàzwe kaShaka. UNdlovu yena mnye,noba ngowaphi. Nam ndicela ukucaciselwa ngezithakazelo zakwa Ndlovu.

 17. Nhlanhla Sibisi

  Nga NgIthi Msuthu ukubani bengikawamulume. Ngizalwa UMaNdlovu.
  Ngakhuliswa Kwa Ndlovu.Nginibingelele nina be gazing. .
  Nakhu engakucotshelelwa I khehla iladlala Indima enkulu empilweni Yami,Umkhonodaka izemtiti ngikutetemuka nabhuna bhunu E Pitoli.
  Wath yena ungu Ndlovu Msuthu bese bethi boyabenyathi…
  Lokho bakusho ngoba bona vele be ngabe suthu Ukufika kwabo kweyami Kwa Zulu baqhamuka Phakathi kondi nokhahlamba bembethe izingubo betelebhele behaviour ngezinjomane baze bayofika EFilidi (Vryheid). Bafika bazinza endaweni Yase Haladu..La Yilapho usathola abantu abakhuluma isiSuthu enkabeni YakwaZulu nanaMhlanje..base khona bakwaNdlovu abasahlala kuyo leyondawo yield iningi lathutha k we laba quasi basondelela ezimayini zamalahle e Tilehe (Utrecht ) bayofika Nase Nyonikhahlela (Newcastle)

 18. Nontuthuzelo Magxunyana

  Molweni boNdlovu,mna ndngu mxhosa wakwa Ndlovu,malunga,zindla ekhaya ngokuswela umelusi,mntungwa,,,kuthiwa singa manguni sivela kwazulu nge mfazwe ka shaka okhokho baya e Easter Cape.

 19. LUNGILE MALINGA

  sanibonani bo NDLOVU ngicela owazi isithakazelo sakwa Malinga ngoba ngoba.phela nakithi lo NDLOVU uyangena kuthiwa MALINGA NDLOVU EZIDLA EKHAYA NGOKUSWELA ABELUSI NKALA ZINDELA …..NOKUNYE NGICELA NINGILUNGISELE.

 20. vusisizwe ndlovu

  Bakwa Ndlovu mina ngisuka ngidideke ngemnvelaphi yakwethu,khona manje mina ngiwakwaMlevu eNdlovu ngilokhu ngilonda umzila wenvelaphi kodwa lutho bo ayiveli lakanci,angazi kungenziwa njani ngalo umlandu.

 21. zamani

  hei guyz plz tl me more my surname is nhlozi ngokomland kuthiwa babalek ngenxa yezimp bona kwakungo tlou so baze bafik kwamhlab uyalingan lapho kwashon khona o tlou baningi olwandle olubizwa nge blackrock namanj kusakhon indaw yakhona ibizwa ngezintange so nolwaz kangchazel

 22. Zakhele donald ndlovu

  Bakwethu mina ngingu zakhele ndlovu gatsheni boyabenyathi obusonga bsombuluka dlangamandla mpongo kazingelwayo ndlovu zindla ekhaya ngokuswela umelusi zase ziluswa yintombi udumazile nina bakwa khumbula amagwala sihlangu esihle mthiyane ngokuthiya amadaoda emazibukweni ndlovu mawucaphela kahle u ndlovu wuye kanye osihlanganisayo sonke siyizi zukulwane zakhe ngoba undlovu uzala ugatsheni ugatsheni yena uzala ulamula ulamula yena uzala uzingelwayo uzingelwayo uzala umpongo umpongo uzala ungema ungema uzala umdingi laba ke wo khokho bokhokho bethu ngoku hlukana kwethu angvalelise ngiyabonga ndlovu

 23. Sinqobile Ndlovu

  Eshh ngaze ngakholisa bakwethu, kangazi okunengi kodwa thina ngakithi baqala ukwazisa uMadlabutho beze kuqamu ababelebutho abahamba baze bayahlala emzola Lupane Zimbabwe bengicela lingicede uma kukhona ongabe esazi NgoMadlabutho lowo loba uNqamu ngoba bathi ngokhokho labo but bayatsho ukuthi sivela le siyele sisiya le, besekusiba nzima kimi ngoba ubaba waze wangatha igama elithi Madlabutho abathi wayesebuthweni likamzilikazi onguye owaduma ngokuhlala kweleZimbabwe. Whatsaap number yami nxa kulo muntu ongabe esazi ngoMadlabutho loba Ngonqamu useduze nami kelowo 0836650541 ngiyacela ngiyabonga

 24. Thulani Ndlovu

  BoGatsheni Sizwe sikaNdlovu. Cha nami ngithi angiphonse esivivaneni emlandweni wakithi kwaNdlovu. okokuqala kumele sithole ukuth ayemangaki amadodana kaGatsheni nokunguyena owafika kuqala esizweni sakwaZulu. umlando oyizicucu esinawo njengamanje la okaZingelwayo owayesolwa ngokuthakatha nguMacingwane. nokungaziwa ukuthi wafa kanjani kodwa kwaziwa indodana yakhe uMpongo eyabulawa uBheje. besekuthi abafowabo bakaMpongo abavezwanga kulomlando ocoshwayo. okokugcina ukuth uBoyabenyathi igama lenye yamadoda akwaNdlovu, kodwa engingenaso isiqiniseko sokuth uzalwa nguyeyini uZingelwayo noma cha

 25. Mina ngokuzwa kwami ngendaba yezithakazelo ngezwa bethi kudala le izithakazelo bezibakhona ngesenzo somuntu engicabanga ukuthi yiyo lento ethanda ukudida kakhulu.okungangokuthi mina nabafowethu singenza ngokuhlukana hlampe mina ngibulale ibhubesi omunye wabafowethu adume ngokunye mhlampe ngokuzingela.lezo zinto bezifakwa zingane uma sezibonga ubaba wazo nje njengami uma ngabulala ibhubesi ngomkhonto sekuzongenaa uma sebezitsho izithakazelo zami kodwa kumfowethu ngeke bakubize lokho ngoba yena wayedume ngokuzingela bazobiza lokho nje sikhule kanjalo isthakazelo yingakho zingasoze zifane okuzofana nguye lo Ndlovu obevele ekhona onguye ohlanganisa umdeni wakhondlovu.okuchaza ukuthi abanye ngoSonkomo Mthuli wamaduna qhagwe eliduna umgigo ogiga abetshabe besekungena ke nalezi engizizwa lana lizisho.imvelaphi ikhona siyayazi ngokudabuka kukandlovu izithakazelo zihluka ngokwenza komuntu ohambeni lwakhe.laba abalahla usiko yilapho okwaphelela khona iketang yezithakazelo okungangokuthi nathi esikhona manje sishiye lokho ingane zethu nezizayo zizosala zisikhumbula ngakho ube kuChain yezithakazelo.masingadideki Baf’wethu.mina ke Ngingu Ndlovu womNdebele kwa Mzilikazi.yikho nje ubona isindebele sami sibalekela esiZulwini.

 26. Swelele Ndlovu

  Minake MaGatsheni ngizalwa khona kulaba okuthiwa babuya eLesotho, ngizwa kuthiwa sehla ngesilulu sihuba ihubo lakwaNdlovu sibuya eLesotho. Manje angazike ukth kwakungubani owayesihola noma owayephethe thina ngileso sikhathi, kdw ngike ngizwe ukuthi umlando wethu uphatha uGatsheni ubale noMpongo noZingelwayo, Lamula Mdingi Ngema njalo-njalo. Engifisa ukukwazi kakhuluke kubafwethu nobaba laba abaseQhudeni ngoba mina ngiseMsinga kdw ngiyezwa ukuthi sizalwa sonke nguZiswana owayezalwa nguBhaza yena eZalwa nguNomakhwelo. Ngifisa ukuthi kengicaciseleke ukuthi kunyuka kuze kuyoxhumana kanjan lephezulu koMpongo noZingelwayo. Mina ngizalwa wuShantsha ezalwa wuYisaka ezalwa wuMlungwana yena ezalwa wuZiswana kaBhaza…. Kuze kuyofika koMpongo ngyabonga MaGatsheni!

 27. Gatsheni Ndlovu

  Indaba yesibongo sakwa Ndlovu iyinkinga ngoba abanye bathakazela bathi “sehla ngesilulu sasoSuthu, sadla inyama singayidleli ogqokweni siyidlela enyongweni”

  EyobuSuthu ilokhu ivela njalo esibongweni sakwa Ndlovu.

  Lena-ke yokuthakatha kuka Mpongo iyiqiniso ngoba njengoba sibizwa ngabakwa Mthiyane nje asihlobene thina noMthiyane owuZondo kodwa singoMthiyane ngesigameko ngoba abakwa Ndlovu babentshontsha izinkomo zikaMacingwane wakwa Mchunu kanye nezakwa Khanyile uma zidla edlelweni. Babona abantu ukuthi izinkomo zabo ziyaphela ziqedwa abantu bakwa Ndlovu kwase kuvela isithakazelo esithi “Mthiyane ngokuthiya izinkomo zamadoda”

  Eyakwa Ndlovu inkosi yayibuye ithumele amanqe andizele phezu komuzi kaMacingwane kodwa lokho kwakwenziwa ngemithi namakhubalo anzima ngoba yayiqinile inkosi yakithi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s