Earn Cash

Please click this link to earn som cash http://Fans2Earn.com/?ref=69349
I am serious.

Advertisements

Memela Izithakazelo

Izithakazelo zakwaMemela

Gambu,
Msuthu,
Memela,
Ngwekazi,
Dumabezwe,
Ntethe,
Kumayakayaka;
Sidwab’ esimantwenguntwengu ngokudliwa yinundu.
Bhele likaMdingi –
Yen’ ongakhokhobi njengoMacingwana, yen’ okhokhobel’ engonyameni.
Sidwaba sokudabuka;
Msuthu ka Langa.
Makoti owadla igqila ethi udla inyama.
Nina abehla ngesiLulu, naningazele usizi nanizele ukubusa.
Mbhaba owakhahlela kuqala eminye ingakokhahleli!

Kant’amaGambu ngabombizane, babiz’umuntu edlula ngendlela bathi akaze azosika wath’esefikile badlanaye kanti baz’omnikez’inkom’eGambu.
Mshukangubo,
Ngwekazi kaLanga,
Nombele,
Math’ amahle,
Zinyawo zenkosi.
UThabethe nguMthwa oluthuli; baze bathi nguNontuli ozitha zasal’edengwane ngob’ uMemela esethukuthele.
Uzalo kaMdingi; umshisi wezikhotha eshisela ababemshisela naye.
Bathi ngu Hlawula, ngob’ ethi "hlawul’ ukudla kwami, njandini!”

AbakwaMemela, ngabantwana bomthwakazi. Ngabathwa abaluthuli abathwal’isiba lomkholwane, lona lingathwalwa ngabafokazana, lithwalwa ngamakhosi.

Ngu Thokozani Lesedi Memela

IZITHAKAZELO ZAKITHI

StanleyMbatha

IZITHAKAZELO ZAKWA MBATHA:

Mbatha, Shandu ka Ndaba;

Gumbi Lama Gwala;

Sontshikazi;

Mthiya othiya ngenkomo abafokazana bethiya ngamahlahla;
Ndabezitha!

UShandu ubengengakanani ngoba nasentendeni yesandla uyenela;
Nasothini lomkhonto uyahlala athi cababa;
Mazalankosi;
Mavungama,

Mathabathanyawo;

Makhabaluthuli!

Makhub’anothuli;

Nina be Nyathi emnyama ka Nsele;
U Shandu owalima insimu eyilimela izinyoni;
Zase zimbonga zathi tjiyo… tjiyo… tjiyo!
Ubhabha ku Gwaza;

uNkentenkente olwakhela izintaba zase Nhlazatshe;
Kwaze kwaphuma abafazi bengabhincile bathi ingabe lolu nkentenkente lunkenteza lwenzani;
uShandu ongayimbathi ingubo, oyimbatha ngokusibekela kwelanga;
uShandu omuhle ngamazinyo akhe;
Wavala nge Hemu emizini yamadoda;
Uzihlabathi zolwandle;

Ebe emkhulu engangeZulu;

Wena ka Magizagiza;

Mulamlankunzi zidedele zibulalane;
Shandu uyinkosi eyabonwa nawu Shaka ka Senzangakhona;
Yena abathi u Shaka kashayeki;
Wathi Shandu ka Ndaba uyinkosi, futhi uyohlala uyinkos
Wo! Nyathi;

Mbeje, Mndaba, Mlotshwa, Magwaz’aphindelele njengeZulu,
Mavungama owavungamel’uMvelase evela eNyandeni,
Dladla, Mpembe, Gadlela, Mhlophe, Dwala;
Mgabadeli owagabadela inkundla kwaBulawayo;
Mgabadeli ngokugabadela izinkomo zamadoda!
Mbatha wena owambath’isikhumba se Nyathi, u Zulu esahamba-ze!
Wena owaba…

View original post 16 more words

Original Nguni Surnames

Izibongo zabe Nguni

Izibongo zabe Nguni

1. Mnguni
2. Biyela
3. Buthelezi
4. Dladla
5. Dludla
6. Gumede
7. Khoza
8. Khumalo
9. Lushozi
10. Mabaso
11. Mabizela
12. Maseko
13. Majola
14. Makhanya
15. Makhoba
16. Manzini
17. Mqungebe
18. Mathenjwa
19. Mbatha
20. Mbeje
21. Mdladla
22. Mjadu
23. Mlaba
24. Mlambo
25. Mngomezulu
26. Mnisi
27. Mpungose
28. Msomi
29. Mthembu
30. Myeni
31. Ncwane
32. Ndaba
33. Ndlovu
34. Ngobese
35. Ngwenya
36. Nsinde
37. Ntshangase
38. Ntuli
39. Nyanda
40. Nyawo
41. Nzuza
42. Qwabe
43. Shandu
44. Shezi
45. Sibiya
46. Sikhakhane
47. Xulu
48. Zulu
49. Zungu

Okuqaphelekayo kulezizibongo ukuthi zonke zinobuhlobo noma sekuganiselwana. These surnames are related but due to migration they now inter-marry.

View original post

Debe Thonga surnames

Izibongo zabe Nguni

Izibongo zabe Nguni abangama Debe nama Thonga.

DEBE:
1. Dunge/Mdunge
2. Nyawu/Nyawo
3. Nqolo
4. Njilo
5. Nqondo
6. Mdluli
7. Yobo
7. Nkabinde/Kabini
8. Ntshele
9. Ntambo/Mtambo

THONGA:
1. Gumede ka Manukuza
2. Jobe ka Sqakatha
3. Mashabane/Mashabana
4. Ngwane
5. Ngubane
6. Nxumalo ka Phumphele
7. Tembe/Mthembu

Lezi zibongo aziphelelanga lapha njengoba kunezinye ezidabuka kulezi ezingenhla. These surnames are not complete as there are others who originate from these above who are not on this list.

View original post

Lala-Nguni surnames

Izibongo zabe Nguni

Izibongo zabe Nguni abangama Lala.
These were/are very skilled people in weapons manufacture and iron smelting.

1. Cele
2. Chamane
3. Dingila
4. Dube
5. Goba
6. Gwala
7. Hlabisa
8. Jali
9. Lamula
10. Luthuli
11. Mnangeni/Mgangeni
12. Maphumulo/Mseleku
13. Mbambo
14. Mbuyazi/Mbonambi
15. Mkhwanazi/Mpukunyoni
16. Mnqobokazi
17. Mthethwa
18. Mthiyane
19. Myaka
20. Mzimela
21. Ndlanzi
22. Ngcobo
23. Ngcolosi/Bhengu
24. Ngiba
25. Ngongoma
26. Ngonyama
27. Nyuswa
28. Vilana/Vilane
29. Wosiyane
30. Nzama/Zama
31. Msholozi
32. Nxamalala
33. Zuma

Lezi zibongo aziphelelanga lapha njengoba kunezinye eziphuma kulezi ezingenhla. This list is not complete as the are others who originate from these surnames above.

View original post